Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο Γιάννης Σμπώκος

Ï êáôáäéêáóìÝíïò ãéá ôçí õðüèåóç ôùí ðáñÜíïìùí áìïéâþí áðü åîïðëéóôéêÜ ðñïãñÜììáôá, ðñþçí åðéêåöáëÞò ôçò Äéåýèõíóçò Åîïðëéóìþí ôïõ ÕÅÈÁ, ÃéÜííçò Óìðþêïò, óôá ÄéêáóôÞñéá ôçò ðñþçí ó÷ïëÞò Åõåëðßäùí üðïõ êáôÝèåóå óôïõò áíáêñéôÝò ÄéáöèïñÜò ðïõ ÷åéñßæïíôáé ôçí äéêïãñáößá ãéá ôï êýêëùìá ôùí "íïíþí ôùí öõëáêþí", ó÷åôéêÜ ìå ôéò âïìâéóôéêÝò åðéèÝóåéò óôï ìáãáæß ôçò áäåëöÞò ôïõ, ôçí Ôñßôç 10 Ìáñôßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

Μετά από περίπου επτά χρόνια στη φυλακή αποφυλακίστηκε, με περιοριστικούς όρους, ο πρώην γενικός γραμματέας της Διεύθυνσης Εξοπλισμών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλοτε στενός συνεργάτης του Άκη Τσοχατζόπουλου, Γιάννης Σμπώκος.

Το όνομα του Γιάννη Σμπώκου βρέθηκε στο επίκεντρο σειράς δικογραφιών που αφορούν στην προμήθεια εξοπλιστικών επί υπουργίας Άκη Τσοχατζόπουλου. Ο πρώην γενικός γραμματέας της Διεύθυνσης Εξοπλισμών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας προχώρησε σε συγχώνευση ποινών που του είχαν επιβληθεί στο παρελθόν για υποθέσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Ωστόσο, της αποφυλάκισης του, την περασμένη Πέμπτη, προηγήθηκε η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων να του χορηγήσει αναστολή στην έφεση στην ποινή κάθειρξης των 10 ετών που του επέβαλε για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που αφορούσε στην υπόθεση της προμήθειας των ιπτάμενων ραντάρ από την σουηδική Ericsson.

Στον Γιάννη Σμπώκο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης δυο φορές του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

 

 

 

via