Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στον Πόρο μετά τη συντριβή

Áðü ôá ìåóÜíõ÷ôá ôçò ÔåôÜñôçò 21 Áõãïýóôïõ 2019, åñãÜæïíôáí ôá óõíåñãåßá ôçò ÄÅÄÄÇÅ ãéá ôçí áðïêÜôáóôáóç ôùí óïâáñþí æçìéþí óôï äßêôõï çëåêôñïäüôçóçò ðïõ ðñïêÜëåóå ç óõíôñéâÞ ôïõ åéêïðôÝñïõ óôïí Ðüñï. Óýìöùíá ìå áõôüðôåò ìÜñôõñåò, ôï ðïëéôéêü åëéêüðôåñï, ôýðïõ Agusta A109, ìå ôñåéò åðéâáßíïíôåò, ðñïóÝêñïõóå óå êáëþäéá, ðñéí óõíôñéâåß óôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ ìåôáîý ÃáëáôÜ êáé Ðüñïõ. Ãéá åêôåôáìÝíåò æçìéÝò åß÷å êÜíåé ëüãï ôï âñÜäõ ôçò Ôñßôçò 20/8 ï ÄÅÄÄÇÅ óå åðßóçìç áíáêïßíùóÞ ôïõ, åêöñÜæïíôáò ðáñÜëëçëá ôá óõëëõðçôÞñéÜ ôïõ óôéò ïéêïãÝíåéåò ôùí ôñéþí íåêñþí. Ëüãù ôïõ ôñáãéêïý óõìâÜíôïò ï Ðüñïò Ý÷åé ìåßíåé ÷ùñßò ñåýìá áðü íùñßò ôï áðüãåõìá ôçò Ôñßôçò. Óýìöùíá ìå åðßóçìç åíçìÝñùóç, ç áðïêáôÜóôáóç ôçò çëåêôñïäüôçóçò áíáìÝíåôáé íá ãßíåé åíôüò ôçò çìÝñáò êáôÜ ôéò ìåóçìâñéíÝò þñåò ôçò ÔåôÜñôçò. ¹äç, óôï íçóß âñßóêïíôáé åðôÜ ãåííÞôñéåò ìåãÜëçò éó÷ýïò, ðñïêåéìÝíïõ íá êáëýøïõí ôéò áíÜãêåò ôùí êáôïßêùí. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στον Πόρο μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου που προκάλεσε το θάνατο των δύο ρώσων επιβατών και του Έλληνα χειριστή του.

Με ανακοίνωσή του ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει τη λύση του προβλήματος μετά τις εντατικές προσπάθειες των συνεργείων για την επιδιόρθωση των ζημιών και εκφράζει, για ακόμα μια φορά, τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτωνν.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι πριν από λίγη ώρα επανηλεκτροδοτήθηκε ολόκληρο το νησί του Πόρου, μετά τις εντατικές προσπάθειες των συνεργείων του για την πλήρη αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν από το τραγικό δυστύχημα στην εναέρια γραμμή.

Τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη που μεταφέρθηκαν στο νησί κάλυψαν καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας περισσότερο από το 70% των φορτίων του νησιού, ενώ οι συντονισμένες και αποτελεσματικές εργασίες των συνεργείων της Εταιρίας είχαν ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση των ζημιών και στους τρεις αγωγούς της εναέριας γραμμής μεταφοράς Μέσης Τάσης που τροφοδοτεί το νησί.

Ο ΔΕΔΔΗΕ εκφράζει για μια ακόμη φορά τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος».

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ