Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου: Την ερχόμενη Τετάρτη η 1η συνεδρίαση της νέας χρονιάς

Η πρώτη τακτική συνεδρίαση, για το 2019, του δημοτικού συμβουλίου Πύργου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 9 Ιανουαρίου, με ώρα έναρξης στις 6.30 μ.μ.

Ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

-Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου

 

-Τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Πύργου για την ένταξη του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» σε οργανική μονάδα και στελέχωση αυτού με μόνιμο προσωπικό.

 

Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018.

 

-Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που προβλέπονται στην μελέτη του έργου: «Μέτρα προσπελασιμότητας και ασφάλειας σχολικών μονάδων του Δήμου Πύργου».

 

-Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 264/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου», με την οποία εγκρίθηκε ο απολογισμός του Νομικού Προσώπου οικ. έτους 2017

 

Λήψη απόφασης για την κατανομή ποσού 151.622,22€ (Δ΄δόση 2018) στα ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και για τη μισθοδοσία των σχολικών τροχονόμων χρονικού διαστήματος (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2018).

 

Λήψη απόφασης πρόσληψης  προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας.

 

-Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας και 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου».

 

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη χώρου του ολοήμερου τμήματος και μίας τουαλέτας, του 6ου Δημοτικού Σχολείου, στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου για τις δράσεις του Συλλόγου.