Εγγραφές πρωτοετών στο Λιμενικό: Όλα τα δικαιολογητικά

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ. Οι πρωτοετείς στο Λιμενικό θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής απαιτούμενα δικαιολογητικά κατάταξης:

α. Την αστυνομική τους ταυτότητα.

β. Φωτοτυπία του απολυτηρίου λυκείου τους.

γ. Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας τους ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι που να έχει εκδοθεί τρεις μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι από εκτός του τόπου κατοικίας τους Εισαγγελική Αρχή της Χώρας και ούτε έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, ούτε έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη.

ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ), Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα, ή βεβαίωση διαγραφής εφόσον είχαν εγγραφεί σε κάποιο ΑΕΙ.