«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» – Έως 15 Μαΐου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Παράταση έως τις 15 Μαΐου – ώρα 17:00 – δόθηκε για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης της δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί για τη συγκεκριμένη δράση και της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής (Τρίτη 15 Μαΐου 2018, ώρα 17:00) , θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της όπως αυτά αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

• Κατηγορία Δικαιούχων Α΄: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

• Κατηγορία Δικαιούχων Β΄: Τουριστικά καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Ποσοστά ενίσχυσης

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%. Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.

Συμμετοχή

Οι δικαιούχοι θα πρέπει: να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης* της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο περιφέρεια. Να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης. Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

*τραπεζικές καταθέσεις εταίρων/μετόχων, ή λοιπά διαθέσιμα εταίρων/μετόχων, ή χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, ή κέρδη εις νέον σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου στο εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο, ή καταβολή αρχικού εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου, ή αύξηση εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου, ή έγκριση/σύμβαση δανείου, ή βεβαίωση τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, επιλέξιμες είναι δαπάνες οι οποίες αφορούν σε:

Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο (έως 80% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος (έως 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού). Μεταφορικά μέσα (μέχρι 25.000 ευρώ). Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέχρι 3.000 ευρώ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000 ευρώ). Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε εκθέσεις (μέχρι 15.000 ευρώ). Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου (μέχρι 40.000 ευρώ). Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (μέχρι 10.000 ευρώ). Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου (μέχρι 4.000 ευρώ).

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 7/11/2017.

Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών.

Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά. Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.

Για την κατάθεση ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδίου μπορείτε να απευθυνθείτε και στην εταιρεία Solutions, τηλεφωνώντας στο 2621500568, 6976444943 ή στέλνοντας email στο digitalsolutiosgr@gmail.com

Βαθμολογία

Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων, εξετάζονται και βαθμολογούνται (max 100 βαθμοί) τα ακόλουθα: α) η δυνατότητα εξασφάλισης από τους εταίρους/μετόχους της εταιρείας της ιδιωτικής συμμετοχής (max 52 βαθμοί) β) η εμπειρία στον κλάδο των τριών μεγαλύτερων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων/μετόχων της επιχείρησης ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους (max 13 βαθμοί) και γ) το επενδυτικό σχέδιο (περιγραφή, προβλέψεις εσόδων – εξόδων) (max 35 βαθμοί). Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 30/4/2018.