Κατρούγκαλος: Θα φύγουν περισσότεροι πρόσφυγες από όσους θα έρθουν

Ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåò öôÜíïõí ìå âÜñêá óå ðáñáëßá ôçò ËÝóâïõ, áðü ôçí Ôïõñêßá, ÄåõôÝñá 14 Óåðôåìâñßïõ 2015. Ðåñßðïõ 3000 ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåò áðïâéâÜæïíôáé êáèçìåñéíÜ óôéò áêôÝò ôïõ íçóéïý, áðü ôéò ôïõñêéêÝò áêôÝò. Ïé ðåñéóóüôåñïé áðü ôïõò ðñüóöõãåò èÝëïõí íá óõíå÷ßóïõí ôï ôáîßäé ôïõò ðñïò ôéò ÷þñåò ôçò âüñåéáò êáé êåíôñéêÞò Åõñþðçò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Η συμφωνία Αθήνας – Βερολίνου για την επαναπροώθηση προσφύγων στην Ελλάδα δεν είναι κάτι νέο από άποψη υποχρεώσεων, αλλά αυτή που είχε ανακοινωθεί μετά την Σύνοδο Κορυφής, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Γιώργος Κατρούγκαλος, εκτιμώντας ότι είναι αρκετά περισσότεροι οι πρόσφυγες που θα φύγουν από αυτούς που ενδέχεται να επιστρέψουν στη χώρα.

Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο», ο κ. Κατρούγκαλος επιβεβαίωσε πως η συμφωνία θα επιτρέπει σε πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ελλάδα να αιτηθούν επανένωση με τις οικογένειές τους που έχουν γίνει δεκτές στην Γερμανία, προσθέτοντας πως «αυτά τα άτομα είναι σαφώς περισσότερα από τους πρόσφυγες που καταγράφηκαν στην χώρα μας και στη συνέχεια κατάφεραν να φτάσουν ως τα γερμανικά σύνορα τους τελευταίους μήνες».

Ο ίδιος, πάντως, απέφυγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, καθώς αυτό όπως είπε «είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής».

«Πρόκειται να συζητήσουμε πλευρές της εφαρμογής του ήδη υφιστάμενου πλαισίου του «Δουβλίνου» που τόσο εμείς όσο και οι Γερμανοί θεωρούμε ανεπαρκές και ότι πρέπει να αλλάξει». Μέχρι να αλλάξει, ωστόσο, πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η διαχείριση μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, υπό το καθεστώς του Δουβλίνου, συμπλήρωσε.

«Το ουσιώδες είναι ότι θέλουμε συνολική λύση και όχι μπαλώματα στην μεταναστευτική πολιτική. Όχι απλώς να φυλάμε τα σύνορα, όπως επιθυμούν αυτοί που θέλουν την Ευρώπη «φρούριο». Υπάρχει ένα ζήτημα του πώς θα γίνει η κατανομή όσων έρθουν, όπως και ένα ζήτημα του πώς θα βοηθήσει η Ευρώπη με συγκεκριμένα αναπτυξιακά μέτρα ώστε να μείνουν οι άνθρωποι που σήμερα έρχονται κυνηγημένοι από την φτώχεια» τόνισε ο κ. Κατρούγκαλος.

 

 

ΠΗΓΗ: in