Δυτική Ελλάδα: Τοποθετούνται 150 ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Δυτική Ελλάδα: Τοποθετούνται 150 ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών

(20/03/2013 07:45)

Με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για τους ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών και την στελέχωση της ειδικής υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών.

Στην αποφαση καθορίζονται επίσης και η κατανομή των θέσεων για τους 4.091 ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών, εκ των οποίων οι 150 θα τοποθετηθούν στη Δυτική Ελλάδα.

Η αποφαση αναφέρει:

Ο αριθμός των θέσεων των Ελεγκτών καθορίζεται συνολικά σε τέσσερις χιλιάδες ενενήντα ένα (4.091). Οι θέσεις κατανέμονται ανά Περιφέρεια για την κάλυψη των οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων, κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).

2. Η κατανομή των θέσεων των Ελεγκτών στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Β. Προσθέτουμε άρθρο 6 και αναριθμούμε τα άρθρα 6 και 7, σε άρθρα 7 και 8, ως κατωτέρω:
«Άρθρο 6

Μεταβατικές Διατάξεις
1. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους του άρθρου 4 του Ν. 3943/2011, κατά το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την υποπερίπτωση στ΄ της περίπτω¬σης 2 της υποπαραγράφου Ε1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222), καθορίζονται, ως εξής:

α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ. Αν, κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3943/2011, προβλεφθεί με την προκήρυξη δικαίωμα συμμετοχής ποσοστού υπαλλήλων ΔΕ κατηγορίας, που δεν θα υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων, μειώνεται αντίστοιχος αριθμός θέσεων της ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται στην προκήρυξη.

β) Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι που:
αα) έχουν τιμωρηθεί ή έχει ασκηθεί και εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη, για οποιοδήποτε παράπτωμα ή ποινική δίωξη (παρ. 5 άρθρου 4) ή
ββ) συμπληρώνουν το όριο ηλικίας ή το χρόνο υπηρεσίας για συνταξιοδότηση μέσα στην επόμενη τριετία από την ημερομηνία επιλογής.
γ) Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων των Ελεγκτών, που προκηρύσσονται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του Ν. 4093/2012, απαιτείται να υποβάλλουν σχετική αίτηση, μέσα στο χρόνο που ορίζεται στην οικεία προκήρυξη, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τις κατωτέρω δηλώσεις:

αα) Ειδική Αναλυτική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες), το περιεχόμενο της οποίας, κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3943/2011, όπως ισχύει, ορίζεται με την προκήρυξη. Ειδική Αναλυτική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης υποβάλλεται και σε κάθε μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων των Ελεγκτών. Αν, κατά τον έλεγχο των προαναφερθέντων δηλώσεων από την αρμόδια υπηρεσία, προκύψει ότι αυτές είναι ανακριβείς ή δεν τεκμηριώνεται η απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων του επιλεγέντος ή συμπεριλαμ¬βανομένου στον πίνακα κατάταξης (παρ. 3 του άρθρου 4) υποψηφίου ή δεν έχει υποβληθεί δήλωση, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της αρχικής, ο υπάλληλος απαλ¬λάσσεται από τα καθήκοντα του, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 4, ή παραλείπεται από τον προαναφερθέντα πίνακα κατάταξης.
ββ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ότι δεν θα ασκούν οποιοδήποτε ιδιωτικό έργο με αμοιβή, έστω και αν τους έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης αυτού από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26), εφόσον επιλεγούν και για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν σε θέσεις Ελεγκτών.
γγ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται η ύπαρξη της κατωτέρω διετούς εμπειρίας:
i) στην άσκηση ελεγκτικών καθηκόντων σε τακτικό και προσωρινό έλεγχο, εξαιρουμένων των προληπτικών ελέγχων, των περαιώσεων, των διασταυρωτικών ελέγχων και των επαναλείψεων της διαδικασίας ή
ii) σε δικαστικό τμήμα, στην λήψη αναγκαστικών μέτρων και στην αντίκρουση προσφυγών.

δ) Οι υποψήφιοι με την παραπάνω αίτησή τους μπορούν να δηλώσουν την προτίμησή τους για μία ή περισσότερες υπηρεσιακές μονάδες, καθώς και τη σειρά προτίμησης αυτών. Η δήλωση προτίμησης δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.
ε) Η εξέταση των αιτήσεων και η αξιολόγηση των υπο¬ψηφίων γίνεται από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του Ν. 3943/2011.
Η Ειδική Επιτροπή προβαίνει σε προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, που δεν διαθέτουν διετή εμπειρία στην άσκηση των απαιτούμενων ελεγκτικών καθηκόντων, προ¬κειμένου να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα και την ουσιαστική ικανότητα άσκησης των ειδικών κα¬θηκόντων της θέσης (όπως, ενδεικτικά κύρος, οξυδέρκεια, ευφυΐα, υπηρεσιακός ζήλος.).

στ) Με την προκήρυξη καθορίζεται το ποσοστό κάλυ¬ψης των θέσεων που προκηρύσσονται, από υπαλλήλους με προηγούμενη εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα, του οποίου δεν επιτρέπεται η υπέρβαση. Ως προηγούμενη
εμπειρία νοείται η άσκηση των απαιτούμενων ελεγκτικών καθηκόντων, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Για την κατάταξη των υποψηφίων με εμπειρία, τη μοριοδότησή τους και την επιλογή συντάσσεται ξεχωριστός πίνακας.
ζ) Η Ειδική Επιτροπή καταρτίζει πίνακες επιτυχόντων, κατατάσσοντας τους υποψηφίους σε σειρά επιτυχίας, με βάση το βαθμό επιτυχίας τους στη συνέντευξη, καθώς και τη μοριοδότησή των οριζομένων στην υποπαράγραφο β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον αντίστοιχο πίνακα επιτυχόντων, γίνεται με φθίνουσα κλίμακα βαθμολογίας.
Ο πίνακας κατάταξης των Ελεγκτών, ανά κατηγορία υποψηφίων (με εμπειρία ή χωρίς εμπειρία), ισχύει για μία τριετία από τη δημοσιοποίηση αυτού και οι θέσεις που κενώνονται, κατά τη διάρκεια της τριετίας καλύπτονται από αυτόν.».

η) Με την προκήρυξη ορίζεται ο τόπος και ο χώρος διε¬ξαγωγής της συνέντευξης των υποψηφίων από την Ειδική Επιτροπή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής αυτών. Η προκήρυξη των θέσεων μπορεί να γίνεται ενιαία για όλες τις υπηρεσιακές μονάδες ή και ξεχωριστά για όλες ή μερικές υπηρεσιακές μονάδες νομού ή νομών ή περιφερειών.

2. Κριτήρια Αξιολόγησης, βαθμολόγηση (μόρια) - συνέντευξη.
α) Για την επιλογή των ελεγκτών αξιολογούνται και συνεκτιμώνται:
αα) Η κατοχή τίτλου σπουδών συναφούς με το αντικείμενο του ελέγχου και της είσπραξης, καθώς και η κατοχή μη συναφούς τίτλου σπουδών με το αντικείμενο, που αξι¬ολογείται με συντελεστή μειωμένο κατά 50%. Οι τίτλοι σπουδών που θεωρούνται συναφείς καθορίζονται με την προκήρυξη.
ββ) Η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος συναφούς με το αντικείμενο.
γγ) Η άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και μίας (1) δεύτερης ξένης γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει.
δδ) Η αποδεδειγμένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπο¬λογιστών και προγραμμάτων μηχανογραφικών εφαρμογών, που χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται στο Υπουργείο Οικονομικών ή είναι χρήσιμα για την άσκηση του έργου των Ελεγκτών, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό πληροφορικής ή γνώσης Η/Υ, που έχει εκδοθεί από φορείς που πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), καθώς και η επιμόρφωση μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή άλλης δημόσιας σχολής, ελεγκτικού περιεχομένου, ολικά ή μερικά, διάρκειας τουλάχιστον τριών εβδομάδων, τα οποία θα πιστοποιούνται από σχετική βεβαίωση των προαναφερθεισών σχολών, από την οποία θα προκύπτει η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών.

εε) Η αποδεδειγμένη διετής εμπειρία στην άσκηση των καθηκόντων που καθορίζονται στην περίπτωση γγ΄ της υποπαραγράφου γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για όσους διαθέτουν αυτήν.

στστ) Η προσωπικότητα των υποψηφίων που δεν διαθέ¬τουν την απαιτούμενη διετή εμπειρία και η ουσιαστική ικα¬νότητα άσκησης των ειδικών καθηκόντων της θέσης, ύστερα από συνέντευξη, που παρέχεται ενώπιον των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού.

3. Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας
α) Η απαιτούμενη διετής εμπειρία αποδεικνύεται από βεβαίωση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας, στην οποία την έχει αποκτήσει ή από άλλα αποδεικτικά στοιχεία, όπως από τις πράξεις, από τις οποίες προκύπτει η τοποθέτηση του υπαλλήλου στην συγκεκριμένη θέση και αποδεικνύεται η πραγματική άσκηση των καθηκόντων αυτών. Συνολική εμπειρία στον έλεγχο μικρότερη των δύο (2) ετών δεν λαμβάνεται υπόψη.

β) Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου ΤΕΚ ή ΠΕΚ, ή ΕΘΕΚ ή ΔΕΚ ή Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης ή Υποδιευθυντή ή Προϊσταμένου Εποπτείας Ελεγκτικού Κέντρου και Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. ή Υποδιεύθυνσης Ελέγχου ή Τμήματος Ελέγχου Δ.Ο.Υ., υπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων ελεγκτή, κατά τα ανωτέρω.γ) Τα δικαιολογητικά απόδειξης της απαιτούμενης διετούς εμπειρίας θα υποβληθούν πριν την ημερομηνία σύνταξης των πινάκων επιτυχόντων.»

Σχολιάστε

loading...

Τελευταίες ειδήσεις

ΕΛ.ΑΣ

7 νεκροί το Νοέμβριο στην Πελοπόννησο σε τροχαία ατυχήματα

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν στα θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που συνέβησαν, κατά τη διάρκεια του μηνός Νο

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πάνω από 11,5 τόνους βρεφικής τροφής διένειμε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Για μία ακόμη χρονιά, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της προσπάθειας στήριξης της τοπικής κοινωνίας εν μέσω κρίσης, διάνειμε πάνω από 11,5 τόνους προϊόντα βρεφικής διατροφής, για παιδιά ηλι

ΒΡΟΧΗ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Πάτρα: "Καμπάνα" 20.000 ευρώ σε επιχειρήσεις από κλιμάκια της Επιθεώρησης Εργασίας

Έπεσαν και οι πρώτες "καμπάνες" από τα μικτά κλιμάκια της Επιθεώρησης Εργασίας και ΙΚΑ που έχουν έρθει από την Αθήνα και "σαρώνουν" την αγορά της Πάτρας.

ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχος Παραλίας, Ηλίας Ζαχαρόπουλος (PHOTO)

Εφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχος Παραλίας Ηλίας Ζαχαρόπουλος. Υπηρέτησε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μετά τη σύσταση των Δήμων με βάση το σχέδιο Καποδίστρια.

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Φωταγωγήθηκε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Καλαμάτα

Η Καλαμάτα από χθες το απόγευμα φόρεσε τα γιορτινά της καθώς άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων με το πλήθος κόσμου στην Κεντρική πλατεία να ξεσπά

ΠΟΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΕΛ.ΑΣ

Γαργαλιάνοι: Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία της πολύτεκνης μητέρας

Nέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την άγρια δολοφονία της 35χρονης πολύτεκνης μητέρας στη Μεσσηνία, που βρέθηκε νεκρή μέσα σε μια λίμνη αίματος στο αυτοκίνητό της.