Πανόπουλο: Ληστές εισέβαλαν σε κατοικία κάνοντας χρήση σωματικής βίας

ÁÑÃÏÓ-24/7/2016-Êáñáìðüëá óôçí ïðïßá åíåðëÜêçóáí ôñßá áõôïêßíçôá óçìåéþèçêå ôï áðüãåõìá ôçò ÊõñéáêÞò åðß ôçò ðáëáéÜò åèíéêÞò ¶ñãïõò-Êïñßíèïõ, óôá Öß÷ôéá ,åõôõ÷þò ÷ùñßò óïâáñïýò ôñáõìáôéóìïýò.Óôï óçìåßï Ýóðåõóáí ðõñïóâåóôéêÜ ï÷Þìáôá, ç áóôõíïìßá êáé äýï áóèåíïöüñá ðïõ ìåôÝöåñáí ôïõò åðéâáßíïíôåò ãéá åîåôÜóåéò óôï íïóïêïìåßï.Ìåôáîý ôùí åðéâáôþí ôùí É× Þôáí êáé ôÝóóåñá ðáéäéÜ.(eurokinissi-Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò)

Τον τρόμο μπροστά στα ίδια της τα μάτια έζησε μια 50χρονη γυναίκα το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Πανόπουλο Αρχαίας Ολυμπίας, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με δυο ληστές την ώρα που επιχειρούσαν να κλέψουν το σπίτι της και έπεσε «θύμα» σωματικής βίας αφού απειλήθηκε ώστε να αποκαλύψει που είχε πολύτιμα αντικείμενα.

Ειδικότερα, οι δυο άνδρες παραβίασαν το σπίτι της άτυχης γυναίκας και προσπαθούσαν να βρουν οτιδήποτε πολύτιμο. Η ιδιοκτήτρια που εκείνη την ώρα βρισκόταν στο ισόγειο του σπιτιού της, αντιλήφθηκε κάποιους θορύβους από το πάνω στρώμα του σπιτιού και έσπευσε να δει άμεσα τι ήταν. Ανεβαίνοντας όμως, για κακή της τύχη έπεσε πάνω στους δυο διαρρήκτες, που είχαν φροντίσει να καλύψουν την ταυτότητά τους φορώντας κουκούλες στα πρόσωπά τους και γάντια στα χέρια τους.

Αιφνιδιασμένοι από την παρουσία της ιδιοκτήτριας στο ίδιο μέρος με αυτούς, έσπευσαν πάνω της, την άρπαξαν και ασκώντας σωματική βία προσπάθησαν να εκμαιεύσουν τις τοποθεσίες που έκρυβε χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Εν τέλει, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν από το σπίτι έχοντας στις τσέπες τους το ποσό των 200 ευρώ που κατάφεραν να πάρουν.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Αρχαίας Ολυμπίας προχώρησαν στο σχηματισμό δικογραφίας εις βάρος των δυο άγνωστων δραστών, ενώ ενεργούνται αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τους.