Πέθανε η γυναίκα στην οποία έδωσε τις πρώτες βοήθειες βουλευτής της ΝΔ

¶íäñáò ï ïðïßïò öÝñåôáé íá åßíáé óå Üó÷çìç øõ÷ïëïãéêÞ êáôÜóôáóç ðõñïâüëçóå ôïõëÜ÷éóôïí äýï öïñÝò áðü äéáìÝñéóìá ðñþôï ïñüöïõ óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Áãßïõ Äçìçôñßïõ. Ôï ðåñéóôáôéêü üðùò áíáöÝñïõí áóôõíïìéêÝò ðçãÝò óçìåéþèçêå ëßãï ðñéí ôéò 2 ôï ìåóçìÝñé óôçí ïäü Áéüëïõ. Ï äñÜóôçò âñßóêåôáé ìÝóá óôï äéáìÝñéóìá êáé áñíåßôáé íá ðáñáäïèåß óôéò Áñ÷Ýò. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Την τελευταία της πνοή άφησε χθες βράδυ η 72χρονη γυναίκα, που υπέστη ανακοπή καρδιάς  στο κέντρο του Βόλου και στην οποία έδωσε τις πρώτες βοήθειες ο βουλευτής Μαγνησίας -και γιατρός- Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, όπως αναφέρει το magnesianews.gr.

Η γυναίκα είχε ήδη, σύμφωνα με τις ενδείξεις, υποστεί ανακοπή καρδιάς και ο γιος της, που ήταν o οδηγός του αυτοκινήτου, την πήγαινε στο νοσοκομείο Βόλου. Όμως στα μισά της διαδρομής κατέρρευσε και εκείνος ακινητοποίησε το όχημα κάτω από το γραφείο του βουλευτή Μαγνησίας Κωνσταντίνου Μαραβέγια και άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

Ο κ. Μαραβέγιας, σαν γιατρός, έσπευσε να βοηθήσει, μέχρι τη στιγμή που ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείου, όπου τελικά άφησε την τελευταία της πνοή.