Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Αυγούστου

ÓõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò óõíôáîéïý÷ùí ãéá ôéò ðåñéêïðÝò óôéò åðéêïõñéêÝò ôïõò óõíôÜîåéò, Ýîù áðü ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò ôçí Ôñßôç 6 Óåðôåìâñßïõ 2016.

Από τις 30 Ιουλίου θα αρχίσουν να πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου 2018. Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Αυγούστου 2018 στις 30 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα.

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Αυγούστου 2018 στις 30 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα.

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Αυγούστου 2018 θα πληρωθούν ως εξής:

  • Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις Αυγούστου 2018 στις 30 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα
  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις Αυγούστου 2018 στις 01 Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Αυγούστου 2018 στις 01 Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη
  • Τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλουν τις συντάξεις Αυγούστου 2018 στις 30 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Αυγούστου 2018 θα καταβληθούν στις 30 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα
  • Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλει τις επικουρικές συντάξεις Αυγούστου 2018 στις 02 Αυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη