Σύνδεσμος των εν Αθήναις Πυργίων: Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου των εν Αθήναις Πυργίων προσκαλεί τα έως την ημέρα της Συνέλευσης ταμειακά ενήμερα μέλη του στην Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019, στις 11.00, στην έδρα του Συνδέσμου (οδός Μάρνη 12, Αθήνα, 1ος όροφος) καθώς στην αντίστοιχη Συνέλευση της Τετάρτης 9 Ιανουαρίου δεν υπήρξε η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία μελών.

Ταμειακά ενήμερα είναι όσα μέλη έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή του έτους 2019. Οι συνδρομές μπορούν να εξοφληθούν και στα γραφεία του Συνδέσμου, πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Υπενθυμίζεται ότι η επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Λογοδοσία των πεπραγμένων κατά το έτος 2018.
  2. Ταμειακός απολογισμός και ισολογιστική κατάσταση του διαχειριστικού έτους 01.01.2018-31.12.2018.
  3. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2018
  4. Αρχαιρεσίες: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης νέων υποψηφιοτήτων – πέραν των ήδη κατατεθειμένων – ορίζεται η 17η Ιανουαρίου.

Οι υποψηφιότητες αποστέλλονται στο μέιλ του Συνδέσμου:

sindesmos.pirg@gmail.com