«Τοξοβόλος»: Έτσι έφτασε η Αντιτρομοκρατική στο κρησφύγετο!

Óå óõíÝ÷åéá ðñïçãïýìåíùí Aíáêïéíþóåùí ó÷åôéêÜ ìå ôç óýëëçøç, áðü ôçí ÁíôéôñïìïêñáôéêÞ Õðçñåóßá (Ä.Á.Å.Å.Â.) ôùí: á) ÌÉ×ÁÇËÉÄÇ ÉùÜííç ôïõ ×áñáëÜìðïõò êáé ôçò Ãåùñãßáò, ãåí. 31-05-1988 óôï Ìáñïýóé ÁôôéêÞò, â) ÁÈÁÍÁÓÏÐÏÕËÏÕ Êùíóôáíôßíáò ôïõ ÁíäñÝá êáé ôçò Ìáñßáò ãåí. ôçí 21-11-1992 óôçí ÁèÞíá ÁôôéêÞò êáé ã) ÂÁËÁÂÁÍÇ ÄÞìçôñáò - Åõäïîßáò ôïõ Âáóéëåßïõ êáé ôçò ×ñõóïýëáò, ãåí. 21-09-1994 óôçí Áëá÷ïýá Öëþñéäá Ç.Ð.Á., áíáêïéíþíåôáé üôé ìåóçìâñéíÝò þñåò ÷èåò (06-02-2020) äéåíåñãÞèçêå íïìüôõðç Ýñåõíá óå äéáìÝñéóìá óôçí ÁèÞíá, ôï ïðïßï, üðùò äéáðéóôþèçêå, åíïéêßáæå ç ôñßôç óõëëçöèåßóá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôá ðñáãìáôéêÜ óôïé÷åßá ôáõôüôçôÜò ôçò, áðü ôï ìÞíá ÓåðôÝìâñéï ôïõ Ýôïõò 2019, ÷ùñßò ùóôüóï íá Ý÷åé äçëùèåß ç åíïéêßáóç. Ôï äéáìÝñéóìá åíôïðßóèçêå ôç óôéãìÞ ðïõ éäéþôçò - êáèáñéóôÞò åß÷å åéóÝëèåé óå áõôü ãéá íá áðïìáêñýíåé üëá ôá áíôéêåßìåíá êáé íá êáèáñßóåé ôï ÷þñï, êáô¢ åíôïëÞ áãíþóôïõ ìÝ÷ñé óôéãìÞò Üíäñá, ï ïðïßïò åß÷å ðñïêáôáâÜëåé áíÜëïãï ÷ñçìáôéêü ðïóü. ÊáôÜ ôçí Ýñåõíá, âñÝèçêáí ìåôáîý Üëëùí êáé êáôáó÷Ýèçêáí: (2) êÜñôåò ìíÞìçò, ìå äýï (2) áíôÜðôïñåò, êÜñôá SIM êáé óôÝëå÷ïò êÜñôáò SIM , ðïëõìç÷Üíçìá – åêôõðùôÞò, Tablet êáé (3) USB stick, óõóêåõÞ êéíçôÞò ôçëåöùíßáò êáé êÜñôá SIM , áíôáëëáêôéêÜ, áîåóïõÜñ êáé ðáñåëêüìåíá ãéá Drone , ðëÞèïò áðü óáêïýëåò, êáëþäéá, æåëáôßíåò ðëáóôéêïðïßçóçò êáé êëåéäéÜ, öùôïãñáößåò ôáõôüôçôáò ôïõ ÌÉ×ÁÇËÉÄÇ ÉùÜííç, üìïéåò ìå áõôÞ ðïõ õðÞñ÷å óå ðëáóôü Äåëôßï Ôáõôüôçôáò ðïõ êáôåß÷å, ðëÞèïò áðü ñïý÷á (áíäñéêÜ êáé ãõíáéêåßá) êáé õðïäÞìáôá. Óçìåéþíåôáé üôé ôçí 31-01-2020 åß÷áí äïèåß óôç äçìïóéüôçôá öùôïãñáößåò êáôáöáíþò ðëáóôþí Äåëôßùí ÁóôõíïìéêÞò Ôáõôüôçôáò, ðïõ êáôáó÷Ýèçêáí óôçí êáôï÷Þ ôùí óõëëçöèÝíôùí êáé óõãêåêñéìÝíá: Á.) Öùôïãñáößá êáôáöáíþò ðëáóôïý Äåëôßïõ ÁóôõíïìéêÞò Ôáõôüôçôáò ìå áñéèìü Á 931807, ðïõ öÝñåôáé íá åêäüèçêå ôçí 22/07/2011 áðü ôï ÔìÞìá Áóöáëåßáò ÐåéñáéÜ, õðü óôïé÷åßá ÓÁ×ÔÏÕÑÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ôïõ ÉÙÁÍÍÇ êáé ôçò ÌÁÑÉÁÓ ãåí. 23/10/1987 óôïí ÐåéñáéÜ ÁôôéêÞò, äçìüôçò ÐåéñáéÜ. Ôï óõãêåêñéìÝíï Äåëôßï

Η Αντιτρομοκρατική δεν αποκλείει το ενδεχόμενο κάποιος να είχε προλάβει να πάρει από το διαμέρισμα στα Πατήσια όλα τα ενοχοποιητικά στοιχεία λίγο αφού συνελήφθη ο «Τοξοβόλος του Συντάγματος» στην Αγία Παρασκευή.

Εικόνες από όσα βρήκε στο διαμέρισμα – κρησφύγετο το οποίο, όπως εκτιμάται, χρησιμοποιούσε ο «Τοξοβόλος του Συντάγματος» και οι συνεργοί του έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία.

Το διαμέρισμα στα Πατήσια δεν αποκλείεται να είναι η γιάφκα που αναζητά εδώ και μέρες η Αντιτρομοκρατική, όπως οι αστυνομικές αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο, μετά τις συλλήψεις του «Τοξοβόλου», της φίλης του και της συνεργού της Πόλας Ρούπα στην Αγία Παρασκευή, ο άνδρας – μυστήριο που είχε προσλάβει ιδιώτη για να το καθαρίσει, να είχε πάρει από εκεί στοιχεία που θα μπορούσαν να αποδειχθούν ενοχοποιητικά.

Μάλιστα, όταν χθες (06.02.2020) το μεσημέρι η Αντιτρομοκρατική μπήκε στο διαμέρισμα, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στα Πατήσια, βρήκε ντουλάπες ανοιγμένες, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι έχει απομακρυνθεί από εκεί.

Το διαμέρισμα είχε νοικιάσει τον περασμένο Σεπτέμβριο με τα πραγματικά της στοιχεία η Δήμητρα Ευδοξία Βαλαβάνη, φίλη του «Τοξοβόλου» και μια από τους τρεις συλληφθέντες της Αγίας Παρασκευής. Και ακριβώς αυτό είναι το στοιχείο που κάνει την Αντιτρομοκρατική να πιστεύει πως ήταν το διαμέρισμα στα Πατήσια να είναι η κεντρική γιάφκα. Όπως εκτιμούν, οι τρομοκράτες είχαν στείλει την Βαλαβάνη, ένα πρόσωπο “καθαρό”, που δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές, να νοικιάσει νόμιμα το σπίτι, το οποίο μάλιστα δεν είχε δηλωθεί πουθενά και άρα δεν “φαινόταν” πουθενά.

Φαίνεται πως η Αντιτρομοκρατική παρακολουθούσε το διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στα Πατήσια. Και όταν χθες το μεσημέρι πήγε εκεί ο καθαριστής που άγνωστος είχε προσλάβει για να το αδειάσει, μαζί του μπήκαν οι αστυνομικοί.

“Μίλησαν” οι κάρτες του drone

Ανάμεσα στα ευρήματα από το κρησφύγετο στα Πατήσια είναι και κάρτες που μπορούν να μπουν σε drone. Η Αντιτρομοκρατική γνώριζε πως ίσως στα χέρια μελών της νέας οργάνωσης να υπήρχε ένα drone. Όμως δεν γνωρίζουν που είναι αυτό. Το μόνο που έχουν στα χέρια τους είναι τα εξαρτήματα και κάρτες μνήμης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Κάρτες που φαίνεται πως έχουν ήδη “μιλήσει”, αφού από τις εικόνες που περιέχονται στις κάρτες αυτές και τις έχουν δει οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής, δείχνουν περιοχές από την Αραναία Χαλκιδικής και από την Τρίπολη. Εκτιμάται ότι εκείνοι σκόπευαν οι τρομοκράτες να “χτυπήσουν” σε υποκαταστήματα τραπεζών!

Αναλυτικά, στο διαμέρισμα κρησφύγετο βρέθηκαν

2 κάρτες μνήμης, με δύο αντάπτορες,
κάρτα SIM και στέλεχος κάρτας SIM,
πολυμηχάνημα – εκτυπωτής,
Tablet και 3 USB stick,
κινητό και κάρτα SIM,
ανταλλακτικά, αξεσουάρ και παρελκόμενα για Drone,
πλήθος από σακούλες, καλώδια, ζελατίνες πλαστικοποίησης και κλειδιά,
φωτογραφίες ταυτότητας του Γιάννη Μιχαηλίδη (Τοξοβόλος), ίδιες με αυτή που υπήρχε σε πλαστό Δελτίο Ταυτότητας που είχε στην κατοχή του,
πλήθος από ρούχα (ανδρικά και γυναικεία) και παπούτσια.

Δείτε τις φωτογραφίες

         

Το ραντεβού με τον άνδρα “μυστήριο”

Όταν το μεσημέρι της Πέμπτης η Αντιτρομοκρατική βρέθηκε στο διαμέρισμα – κρησφύγετο του «Τοξοβόλου» στα Πατήσια, είδε έναν άνδρα με κλειδιά να μπαίνει στο σπίτι. Όπως αποδείχθηκε, ήταν καθαριστής, τον οποίο είχε προσλάβει και πληρώσει ένας άνδρας μυστήριο και του είχε ζητήσει να αδειάσει το σπίτι.

Ο καθαριστής δεν εμπλέκεται στην υπόθεση. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει αγγελίες και καθαρίζει σπίτια και μαζεύει παλιά πράγματα.

Όπως κατάθεσε στην Αντιτρομοκρατική, πριν λίγο καιρό είχε επικοινωνήσει μαζί του ένας νεαρός άνδρας. Του είχε κλείσει ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας. Ο άγνωστος άνδρας είχε εμφανιστεί με κουκούλα (προφασιζόμενος πως έκανε κρύο) και γυαλιά ηλίου για να μην είναι ορατά τα χαρακτηριστικά του και να μην μπορεί ο καθαριστής να τον περιγράψει.

Αφού του έδωσε 60 ευρώ και του είπε που είναι το σπίτι, του έδωσε τα κλειδιά, ζητώντας του να το καθαρίσει και να το αδειάσει από τα πράγματα που είχε μέσα. Και του είχε πει επίσης πως θα επικοινωνούσε εκ νέου μαζί του εκείνος, προκειμένου να του δώσει πίσω τα κλειδιά του σπιτιού.

Ο άνδρας αυτός, εικάζεται, πως ίσως να ήταν εκείνος που μετά τη σύλληψη του «Τοξοβόλου» και των δυο γυναικών στην Αγία Παρασκευή είχε πάει στο διαμέρισμα στα Πατήσια και είχε αδειάσει τις ντουλάπες που οι αστυνομικοί βρήκαν ανοιχτές.

 

via