Βίτσας: Προσπάθεια συναινετικής λύσης για το Σκοπιανό

Ï áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¢ìõíáò ÄçìÞôñéïò Âßôóáò ìéëÜåé êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò óõíÝíôåõîçò ôýðïõ ãéá ôïí áðïëïãéóìü ôïõ õðïõñãåßïõ ôçò äéåôßáò 2015-2017 óå áßèïõóá ôïõ õðïõñãåßïõ, ÔåôÜñôç 27 Äåêåìâñßïõ 2017. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ
Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε πως η κυβέρνηση έχει την ευθύνη της διαπραγμάτευσης για την ονομασία της ΠΓΔΜ, για την οποία θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για την περισσότερο συναινετική λύση.

Παράλληλα ο κ. Βίτσας εκτίμησε, ότι «σήμερα υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για να λυθεί ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί τη χώρα, όσο την ταλαιπωρεί, αλλά ταλαιπωρεί και τα Βαλκάνια και τη διεθνή κοινότητα -εννοώ η ασφάλεια και η σταθερότητα στα Βαλκάνια- για 25 χρόνια».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας ξεκαθάρισε, ότι δεν υφίσταται θέμα δεδηλωμένης σε περίπτωση αρνητικής τοποθέτησης των Ανεξάρτητων Ελλήνων επί της λύσης και, όπως είπε, «η αξιωματική αντιπολίτευση γνωρίζει πότε και πώς μπαίνει θέμα δεδηλωμένης».

Υπενθύμισε δε, ότι σε αντίθεση με το σήμερα, το 1992 υπήρξε σύγκρουση του τότε πρωθυπουργού με τον υπουργό Εξωτερικών. «Από εκει και πέρα, η ολοκλήρωση ενός σταδίου της διαπραγμάτευσης θα κινητοποιήσει και τις άλλες διαδικασίες» συμπλήρωσε.

 

 

 

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, in.gr