Ξεκίνηση ο διαγωνισμός για τα σχολικά γεύματα

Μετά την υπουργική απόφαση της 11ης Απριλίου, την οποία υπέγραψε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και με την οποία ανατίθεται στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) η υλοποίηση του προγράμματος των σχολικών γευμάτων, ο Οργανισμός ανακοίνωσε ότι δημοσιεύτηκε η διακήρυξη για το σχετικό διεθνή διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός αφορά στο πρόγραμμα «σχολικά γεύματα», που θα πραγματοποιηθεί σε 61 δήμους και 32 περιφερειακές ενότητες σε όλη την Ελλάδα. Συνολικά, ο αριθμός των παρεχόμενων γευμάτων και των ωφελούμενων μαθητών, ημερησίως, ανέρχεται σε 151.276, για το 2018.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΟΠΕΚΑ διαπιστώνει ότι διαφαίνεται ήδη η πρόθεση αύξησης των μαθητών που καλύπτονται από το πρόγραμμα. Σήμερα, το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων εφαρμόζεται σε 56 δήμους και αφορά 130.000 μαθητές. Όπως έχει εξαγγείλει η κ. Φωτίου, στόχος είναι τα προσφερόμενα γεύματα να καλύψουν 500.000 μαθητές, τη σχολική χρονιά 2019–2020.

Η παραλαβή προσφορών για το διαγωνισμό ο οποίος αφορά στα σχολικά γεύματα της ερχόμενης χρονιάς, ολοκληρώνεται στις 15 Μαΐου 2018 και ώρα 15:00. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, «αυτό σημαίνει πως όλα θα είναι έτοιμα, όταν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, ενώ, με τον τρόπο αυτό, υλοποιείται η δέσμευση της κ. Φωτίου για τη συνέχιση και την επέκταση ενός προγράμματος που έγινε θεσμός».

Αντικείμενο της σύμβασης, που θα καταρτιστεί, είναι η «παροχή υπηρεσιών παρασκευής-συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων (σχολικά γεύματα) σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης», κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του εν λόγω διαγωνισμού προσεγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η αποσφράγιση των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής–τεχνική προσφορά) θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 21η Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, καθώς και η περίληψή της (προκήρυξη), καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων: http://www.promitheus.gov.gr. Επίσης, η προκήρυξη αναρτήθηκε, όπως προβλέπεται, στον ιστότοπο της Διαύγειας: http://et.diavgeia.gov.gr/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το κείμενο της Διακήρυξης και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή του ΟΠΕΚΑ, στη διεύθυνση: www.opeka.gr, στη διαδρομή: Nέα-Διακηρύξεις/ Προσκλήσεις.

 

 

Πηγή: in.gr