Αρκαδία

Ανάπλαση Πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τρίπολη

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τρίπολη», με προϋπολογισμό μελέτης 3.320.000,00 Ε.

Το έργο ανήκει σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 3.320.000,00 Ε.

Όλα τα στοιχεία του έργου, ΕΔΩ!

Όλη η επικαιρότητα