Αρκαδία

Αναστολή λειτουργίας σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γορτυνίας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’ /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010.
 2. Την άμεση ανάγκη προστασίας των παιδιών, λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων (εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες-παγετός) και της επικινδυνότητας πρόσβασης και παραμονής αυτών στις σχολικές μονάδες.
 1. Την αριθμ.51888/ΓΔ4/06-5-2020 ΚΥΑ των υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών:« Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» και την αριθμ.Δ1/ΓΠοικ.986/08-1-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις οποίες για την ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών και εκπαιδευτικών ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (ανοικτά παράθυρα πέντε (5) λεπτά ανά είκοσι (20) λεπτά της ώρας, κ.λ.π.).
 1. Το γεγονός ότι ο φυσικός αερισμός των αιθουσών διδασκαλίας είναι σχεδόν αδύνατος με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γορτυνίας, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών φαινομένων (εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες-παγετός), αλλά και για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, για την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021.

Η εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Δημοτικού προϋπολογισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Κοινοποίηση

 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 221 00 Τρίπολη.
 1. Περιφέρεια Πελοποννήσου, Γραφείο κ. Περιφερειάρχη, Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου, 221 00 Τρίπολη.
 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, Σεχιώτη Τάσου 38-40, 221 32 Τρίπολη.
 1. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πλ. Αγ. Δημητρίου 4, 221 00 Τρίπολη.
 2. Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πλ. Αγ. Δημητρίου 4, 221 00 Τρίπολη.
 3. Προϊσταμένους Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γορτυνίας.

Όλη η επικαιρότητα