Αρκαδία

Δήμος Γορτυνίας: Κλειστές και αύριο οι Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Κλειστές θα παραμείνουν και αύριο οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης του Δήμου λόγω της χιονόπτωσης. 

Αναλυτικά η απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Θέμα: «Παράταση αναστολής λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γορτυνίας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών».

 

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’ /07-06-2010)

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης».

  1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010.
  2. Την με αρ. πρωτ. 259/17.01.2021 Απόφαση του Δημάρχου Γορτυνίας με θέμα: «Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γορτυνίας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών».
  3. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χιονόπτωση – παγετός) που επικρατούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γορτυνίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Α. Την παράταση της προσωρινής διακοπής των μαθημάτων στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γορτυνίας, λόγω χιονόπτωσης – παγετού και επικινδυνότητας κατά την πρόσβαση και παραμονή των μαθητών στους σχολικούς χώρους.

Β. Η διακοπή των μαθημάτων παρατείνεται έως και την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021.

Η εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Δημοτικού προϋπολογισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Κοινοποίηση

  1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22100 Τρίπολη.
  2. Περιφέρεια Πελοποννήσου, Γραφείο κ. Περιφερειάρχη, Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου, 22100 Τρίπολη.
  3. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πλ. Αγ. Δημητρίου 4, 22100 Τρίπολη.
  4. Προϊσταμένους Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γορτυνίας.

Όλη η επικαιρότητα