Οικονομία Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δυτ. Ελλάδα: Σε 1060 επιχειρήσεις τα 30 εκ. ευρώ από το πρόγραμμα της ΠΔΕ για τα ΜΜΕ

Τις 1.060 θα φθάσει περίπου ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα τύχουν χρηματοδότησης από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος  με προϋπολογισμό 30 εκ ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν υποβληθεί 7.860 αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα επιχειρήσεις από τις οποίες, με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, δόθηκε το πράσινο “φως” σε 1.060 επιχειρήσεις για να χρηματοδοτηθούν αφού πληρούσαν τα κριτήρια και συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση από τη Διαχειριστική Αρχή.                                                                                                                       Οι αιτήσεις έχουν τύχει επεξεργασίας (έλεγχος δικαιολογητικών κ.ά.) σε ποσοστό περίπου 70% και η διαδικασία συνεχίζεται µε γοργούς ρυθµούς.

Στην Α’ κατηγορία (Πρωτογενής και ∆ευτερογενής Τοµέας) που θα κατανεµηθεί το 30% του συνολικού προϋπολογισµού της δηµόσιας δαπάνης η βάση θα ξεπεράσει το «30». Από τα µέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι κάθε ωφελούµενος θα λάβει περίπου 30 χιλ. ευρώ.

Στη Β’ κατηγορία (Τριτογενής Τοµέας – Εµπόριο / Υπηρεσίες) που θα κατανεµηθεί το 30% του συνολικού προϋπολογισµού, η βάση θα φτάσει περίπου το «65» και κάθε ωφελούµενος θα λάβει περίπου 25 χιλ. ευρώ.

Στη Γ’ κατηγορία (Τριτογενής Τοµέας – Τουρισµός / Εστίαση) που θα κατανεµηθεί το 40% του συνολικού προϋπολογισµού η βάση θα φτάσει το «45» και κάθε ωφελούµενος θα λάβει περίπου 30 χιλ. ευρώ.

«Από αυτές το 74% είναι ατομικές επιχειρήσεις. Στην πρώτη και στην τρίτη κατηγορία η βαθμολογία είναι σε λογικά επίπεδα ενώ στην δεύτερη όπου είναι το εμπόριο θα πρέπει να ξεπερνάει το 60% που είναι πολύ δύσκολο για τις επιχειρήσεις να το πιάσουν», επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Ηλείας κ. Κώστας Νικολούτσος.

Η  αξιολόγηση/βαθµολόγηση των επιχειρηµατικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων τα οποία σχετίζονται µε το προσωπικό, µε τα αποτελέσµατα προσφορών, τόκων και αποσβέσεων και µε τους κύκλους εργασιών για το 2019 και το 2020. Η µεθοδολογία αξιολόγησης που εφαρµόζεται είναι η συγκριτική. Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθµολογία εισαγωγής (βάση εισαγωγής) και η βάση ένταξης θα διαµορφωθεί βάσει του ισχύοντος διαθέσιµου προϋπολογισµού της δράσης. Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.

Τροποποίηση δράσης

Αναφορικά µε τη δράση «Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της ∆υτικής Ελλάδας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα 2014-2020», η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας παρατείνει την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων, έως και την 29-01-2021 (ώρα 15:00).                                                                                                       Η δράση αφορά τη στήριξη Μικροµεσαίων επιχειρήσεων στη ∆υτική Ελλάδα του τοµέα των τεχνολογιών Πληροφορικής και των Επικοινωνιών για την ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων.

Στο πλαίσιο του προγράµµατος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισµού, που κυµαίνονται από 150 χιλ. ευρώ έως 1,0 εκατ. ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες από τη ∆ιαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων στο diaxeiristiki.gr και στο τηλέφωνο 2610 622711 και e-mail επικοινωνίας efd@diaxeiristiki. gr , καθώς και στα περιφερειακά γραφεία: Αιτωλοακαρνανίας , τηλέφωνο 26410 74701 και email aitolokarnania@diaxeiristiki. gr και Ηλείας, τηλέφωνο 26210 29177 , και e-mail ileia@diaxeiristiki.gr

Όλη η επικαιρότητα