Ηλεία

Εκπόνηση μελέτης για την οριοθέτηση του ποταμού Ενιπέα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «μελέτη οριοθετησης – διευθετησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας» υποέργο :«μελέτη οριοθέτησης-διευθέτησης στον ποταμό Ενιπέα», προϋπολογισμού 757.911,00 € χωρίς Φ.Π.Α. με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020ΣΑΜΠ901 και ενάριθμο 2020ΜΠ90100001.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η οριστική μελέτη διευθέτησης του ποταμού Ενιπέα που βρίσκεται στο δυτικό όριο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και, με αφετηρία το οροπέδιο Λάλα, διέρχεται από τους οικισμούς Νεράιδα, Λατζόι, Ηράκλεια, Σμίλα, Στρέφι, Σαλμώνη και εκβάλλει στον ποταμό Αλφειό.

Στον Ενιπέα ποταμό θα γίνει οριστική μελέτη διευθέτησης στο τμήμα του ποταμού από τη θέση συμβολής του με τη Ν.Ε.Ο Πύργου-Ολυμπίας και κατάντη αυτής έως την υφιστάμενη γέφυρα της αρδευτικής διώρυγας στο δρόμο προς Σαλμώνη, σε μήκος 2,150 χιλιόμετρων περίπου.

Η ανωτέρω μελέτη διευθέτησης είναι απαραίτητη διότι θα προστατευθούν οι παρόχθιες εκτάσεις από πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και η κοίτη του ποταμού από πιέσεις από παράνομες ιδιωτικές καταλήψεις, αυθαίρετες μεταβολές κοίτης κλπ ενώ, επιπλέον, θα εξασφαλιστεί πρόσβαση στις όχθες για τον τακτικό καθαρισμό της κοίτης και των πρανών και την κατασκευή έργων προστασίας.

 Αντικείμενο

Το προς μελέτη έργο αφορά στην ολοκλήρωση της μελέτης οριοθέτησης και διευθέτησης του ποταμού Ενιπέα και περιλαμβάνει την εκπόνηση των παρακάτω μελετών: περιβαλλοντική, μελέτη υδραυλικών έργων (οριστική μελέτη διευθέτησης) και τη διαδικασία ανάθεσης μελετών

Η ανάθεσης της μελέτης θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής (άρθρο 86 του ν 4412/2016).

. Υφιστάμενες Μελέτες – Διαθέσιμα Στοιχεία

Στα πλαίσια παλαιότερης σύμβασης έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί για την προς μελέτη περιοχή:

*Τοπογραφική μελέτη

*Προμελέτη υδραυλικών έργων

*Οριστική μελέτη οριοθέτησης

Διάρκεια μελέτης και παραδοτέα

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού και αναλύεται όπως παρακάτω και σε συσχετισμό με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης που ακολουθεί:

*Δύο (2) μήνες για την Περιβαλλοντική Μελέτη

*Έξι (6) μήνες για την Οριστική Υδραυλική Μελέτη (Μελέτη διευθέτησης)

Στους παραπάνω χρόνους δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι ελέγχου και εγκρίσεων των επιμέρους μελετών και των σταδίων αυτών.

Η προθεσμία εκπόνησης κάθε επιμέρους μελέτης ή σταδίου μελέτης εκκινεί από τη χορήγηση αντίστοιχης έγγραφης εντολής, από τη Δ/νσουσα Υπηρεσία προς τον Ανάδοχο, για έναρξη εκπόνησης της επιμέρους μελέτης ή του σταδίου αυτής.

Ο εκτιμώμενος συνολικός χρόνος για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, ο οποίος δύναται να μειωθεί σε περίπτωση που εξασφαλιστούν μικρότεροι από τους προβλεπόμενους χρόνοι εγκρίσεων των διαφόρων μελετών και σταδίων μελετών.

Όλη η επικαιρότητα