ΕΠΣ Ηλείας

ΕΠΣ Ηλείας: Νέο Δ.Σ. με 7 ή 9 μέλη αν ισχύσει ο νόμος Αυγενάκη

Εν αναμονή  της οριστικής εφαρμογής  του Νόμου  Αυγενάκη βρίσκονται στην ΕΠΣ Ηλείας, ενόψει βέβαια και των εκλογών της 31ης Μαρτίου 2021!   

Αν  λοιπόν ισχύσουν οι εκλογικοί κατάλογοι της Γ.Γ.Α., οι οποίοι πρέπει να ταυτίζονται με το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων (μόλις 18  μέλη της ΕΠΣΗ έχουν εγγραφεί στο Μητρώο έως τώρα), δεν θα υπάρχει πλέον 11μελη Εκτελεστική Επιτροπή. Και προκειμένου να γίνουν όπως πρέπει οι εκλογές, θα πρέπει πρώτα να τροποποιηθεί το Καταστατικό και η 11μελή Εκτελεστική Επιτροπή, να αντικατασταθεί με πρόβλεψη για 7μελή, ή έστω 9μελή. Για να γίνει όμως τέτοια τροποποίηση, πρέπει να συγκληθεί πρώτα καταστατική Γενική Συνέλευση.

Πιο συγκεκριμένα ο Νόμος 2725 αναφέρει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) της αθλητικής ένωσης εκλέγεται για τετραετή Θητεία και αποτελείται από:

α) επτά (7) έως εννέα (9) Μέλη, εάν η Ένωση έχει στη δύναμή της δέκα (10)  έως τριάντα (30) σωματεία,

β) εννέα (9) έως έντεκα (11) Μέλη, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της τριάντα  ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία,

γ) εννέα (9) έως δεκαπέντε (15) Μέλη, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της  εκατόν  ένα (101) ή περισσότερα σωματεία.

Τέλος το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων των μελών του Δ.Σ. κάθε αθλητικής ένωσης καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα, δηλ. γυναίκες! Για αυτό και  σε αυτές τις εκλογές της ΕΠΣΗ, οι γυναίκες υποψήφιοι, είναι περιζήτητες!

Αν τελικά  οι εκλογές  της ΕΠΣΗ γίνουν με το παλιό  καθεστώς, τότε  τα σωματεία θα εκλέξουν 11 μελή Εκτελεστική Επιτροπή !

Σήμερα η καταληκτική ημερομηνία υποβολής στοιχείων στο κεντρικό  μητρώο πραγματικών δικαιούχων

Με ανακοίνωσή της η ΕΠΣ Ηλείας, υπενθυμίζει  στους εκπροσώπους των σωματείων ότι νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των στοιχείων των σωματείων στο κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων είναι η σημερινή 01/02/2021.   Με την υπ’ αριθμ. 67343 ΕΞ 2019/19.06.2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 2443/Β/2019  προσδιορίζονται οι υπόχρεοι και ρυθμίζονται οι προθεσμίες και τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του Ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επισημαίνουμε πως βάσει της συγκεκριμένης Απόφασης, υπόχρεοι καταχώρισης, μεταξύ άλλων, αποτελούν οι νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σύλλογοι – σωματεία, ιδρύματα, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κ. α).    Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην υπηρεσία καταχώρισης των πραγματικών δικαιούχων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στην ηλεκτρονική τοποθεσία:  https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon, στην οποία οι υπόχρεοι μπορούν να ανατρέχουν και για περισσότερες πληροφορίες.

Η πρόσβαση στο σύστημα πραγματοποιείται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των νομικών οντοτήτων, με τους δικούς του προσωπικούς κωδικούς, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την υποβολή της δήλωσης»!

 

 

Όλη η επικαιρότητα