Μεσσηνία

Εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας στον πρωτογενή τομέα θα παρουσιάσει το ΚΕΤΕΚ στην Τριφυλία

Ακούστε το άρθρο

Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, της τοπικής ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, είναι οι βασικοί στόχοι που θέλει να επιτύχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου με την ενεργοποίηση του Κέντρου Τεχνολογίας και Καινοτομίας, το οποίο θα αναπτύξει δράσεις στους τομείς του τουρισμού, του πρωτογενή τομέα, της μεταποίησης, αλλά και της τηλεϊατρικής.

Ήδη, για το Σεπτέμβριο, το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει μία ημερίδα στο Δήμο Τριφυλίας,  με θέμα «Εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας στον πρωτογενή τομέα», όπου, όπως διευκρίνισε η θεματική αντιπεριφερειάρχης  Ντίνα Νικολάκου, θα παρουσιαστούν υψηλές εφαρμογές καινοτόμων τεχνολογιών στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή.

Ημερίδες θα οργανωθούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, ενώ απώτερος σκοπός της περιφέρειας, είναι το ΚΕΤΕΚ να λειτουργήσει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης δράσεων και προγραμμάτων.

Στρατηγικός στόχος

Το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και κύριο στόχο έχει να αποτελέσει βασικό μηχανισμό εφαρμογής της. Αναλαμβάνει κάθε είδους δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με την προώθηση της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια.

Το Διοικητικό του Συμβούλιο αποτελείται από επιστήμονες διαφόρων κλάδων και οι εταίροι του είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το ΤΕΙ Πελοποννήσου, τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου και το Τεχνικό Επιμελητήριο.

Το όραμα του Κέντρου Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου είναι  να καταστεί η Πελοπόννησος πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, με μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου και τεχνολογικού της κεφαλαίου.

«Ο στρατηγικός του στόχος είναι η καινοτόμος και αειφόρος αυτοτροφοδοτούμενη εξωστρεφής ανάπτυξη, με τη διασφάλιση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής, ενώ ο τακτικός στόχος του Κέντρου είναι η αναδιάρθρωση και ενίσχυση του τομέα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, ώστε να αποτελέσει το βασικό πυλώνα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας, την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων που παράγονται από την έλλειψη πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες και τη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης με σεβασμό στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου», σημείωσε η κα Νικολάκου.

Διεπιχειρησιακή συνεργασία

Οι κύριες υπηρεσίες του Κέντρου θα εστιαστούν αρχικά, στην υποστήριξη της διεπιχειρησιακής συνεργασίας και στη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα.
Η αντιπεριφερειάρχης παρατήρησε ότι η Περιφέρεια διαθέτει αναλυτικά σχέδια δράσης, στηριγμένα σε ενδελεχείς μελέτες των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της οικονομικής δραστηριοποίησης στην περιοχή και των δυνατοτήτων που υπάρχουν για την ανάπτυξη της.

Σύμφωνα με αυτές υπάρχουν 4 δυναμικοί κλάδοι που για τη Περιφέρεια παρουσιάζουν σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες και αφορούν γενικούς κλάδους που στοχεύει το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και θα ενισχύσουν την δυναμική καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και χρήσης τεχνολογίας στην Περιφέρεια, σε τομείς όπου δεν έχουν εφαρμοστεί έως ώρας αντίστοιχες ενέργειες.

Αντικείμενο του έργου που προτείνει να αναλάβει το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου στη εκτέλεση δράσεων στους τομείς είναι:

  • Εναλλακτικός τουρισμός (Τουρισμός – Πολιτισμός και Δημιουργική Βιομηχανία).
  • Εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας στον πρωτογενή τομέα.
  • Κυκλική οικονομία (Μεταποιητική Βιομηχανία και λοιποί Δυναμικοί Τομείς).
  • Τηλε-ιατρική (Οριζόντιοι υποστηρικτικοί τομείς).

Γι΄αυτό, προκειμένου να γίνει ενημέρωση των πολιτών της Πελοποννήσου για τις δράσεις που έχει αναλάβει το ΚΕΤΕΚ, οργανώνονται ημερίδες σε όλη την Πελοπόννησο. Σε αυτή τη προσπάθεια υπάρχει η ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Πελοποννήσου (Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ), των επιμελητηρίων και των τοπικών επιχειρήσεων.

Ημερίδες

Οι συγκεκριμένες ημερίδες θα υποστηρίξουν την στρατηγική της Περιφέρειας για άμβλυνση των προβλημάτων του κοινωνικοοικονομικού ιστού, ανάπτυξη νέων τομέων δραστηριότητας και παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, οι θεματικές ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν είναι:

  1. Εναλλακτικού Τουρισμού, θέτοντας ως στόχο την απάντηση στα προβλήματα που φέρνει ο μαζικός τουρισμός, αφού βοηθάει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην διατήρηση των τοπικών οικοσυστημάτων, στην αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τα πολιτιστικά μνημεία, στη στήριξη αγροτικών περιοχών, στην επέκταση της τουριστικής περιόδου.
  2. Εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας στον πρωτογενή τομέα, για την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, την δυνατότητα ασφαλέστερων, οικονομικότερων, μεγαλύτερων και κυρίως αειφόρων παραγωγικών διαδικασιών.
  3. Κυκλική οικονομία, στοχεύοντας σε ένα σύνολο οικονομικών δραστηριοτήτων που εστιάζει μακροπρόθεσμα στη μείωση της σπατάλης των πόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων, φυτικών και ζωικών υποπροϊόντων και βιοαποικοδομήσιμων υλικών, την ανάκτηση και την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, αλλά και την παραγωγή ενέργειας από τα απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών, τη διατήρηση ενός προϊόντος σε καλή λειτουργική κατάσταση για μακρύ χρονικό διάστημα, την οικονομική αξιοποίηση προϊόντων για την παροχή υπηρεσιών σε πολλαπλούς χρήστες (sharingeconomy), και, τέλος, τη χρήση της υπηρεσίας που προσφέρει ένα προϊόν και όχι την κατοχή αυτού του ίδιου του προϊόντος.
  4. Τηλε – ιατρική, για τη μεταφορά της πληροφορίας και όχι του ασθενή, τη καλύτερη πληροφορία στους ασθενείς, τη δυνατότητα παροχής ιατρικής εμπειρογνωμοσύνης, διαθέσιμης σε όλους ανεξάρτητα από τη τοποθεσία του ασθενή, τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης, τις γρηγορότερες και ασφαλέστερες αποφάσεις για θεραπεία, χάρη στη μεταφορά ιατρικών εικόνων και την εύκολη πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο.

Μελλοντικές δράσεις του Κέντρου Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου θα είναι η υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που προσανατολίζονται στην καινοτομία και η εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών για τοπικούς φορείς με στόχο την ανάδειξη τομέων και δραστηριοτήτων της περιφέρειας που παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Πηγή: tharros

Όλη η επικαιρότητα