Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΠΔΕ: Περιφερειακή διακυβέρνηση και σχέδιο για την αντιμετώπιση των Πυρκαγιών

ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

To σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών 2021 και η μετεξέλιξη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκηση σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση κυριάρχησαν στην χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ.

Με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση. Επίσης η υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που δημιουργούνται εξαιτίας τους.

Παράλληλα αποβλέπει στην άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, σε δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σχεδίου προβλέπονται οι εξής δράσεις:

*Αυξημένη ετοιμότητα εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών

*Υποστήριξη του πυροσβεστικού σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών

*Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.

“Το σχέδιο της Π.Δ.Ε. περιγράφει όλες τις φάσεις κινητοποίησης του μηχανισμού της Πολιτικής Προστασίας, είναι εναρμονισμένο με το υπ΄αριθ. πρωτ.8797/06.12.2019 (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ) έγγραφο της ΓΓΠΠ με θέμα: 4η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης», έχει εξειδικευτεί ως προς το προσωπικό και τα μέσα, έχει υποβληθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή και έχει ως βασική αρχή τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και τη συντονισμένη δράση τους προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της Πολιτικής Προστασίας που είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και η προστασία της περιουσίας των πολιτών”, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εισήγησή του ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης.

Περιφερειακή Διακυβέρνηση

Η συζήτηση για την μετεξέλιξη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σε διακυβέρνηση αποτέλεσε αντικείμενο πολύωρης συζήτησης στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο που κατατέθηκαν διάφορες απόψεις.

“Σε κάθε όμως περίπτωση μια τέτοια εξέλιξη θα είναι συμβατή και με τις αρχές, που διέπουν τα επίπεδα άσκησης δημόσιων πολιτικών. Ειδικότερα:

*Την αρχή της επικουρικότητας, που εξασφαλίζει, ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται, όσο το δυνατόν, πλησιέστερα στους πολίτες, με την παραδοχή ότι όλες οι τοπικές υποθέσεις ανήκουν, κατά τεκμήριο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μόνον επικουρικός είναι ο ρόλος του Κράτους.

*Την αρχή της ενότητας του προγραμματισμού, που προβλέπει την παρέμβαση του ανώτερου επιπέδου διοίκησης μόνο οταν η άσκηση των αρμοδιοτήτων των κατώτερων επιπέδων οδηγεί σε μη ανεκτές κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες

*Την αρχή της ολοκλήρωσης των διοικητικών ενεργειών και η αποφυγή του κατακερματισμού τους, με τον περιορισμό των συναρμοδιοτήτων, που επιφέρει συχνά καθυστερήσεις και οδηγεί σε καταταλαιπώρηση του πολίτη.

*Την αρχή της συγκέντρωσης του διοικητικού έργου., με βάση την οποία όλες οι συναφείς με την εξυπηρέτηση του πολίτη λειτουργίες και αρμοδιότητες θα πρέπει να συγκεντρώνονται στο εγγύτερο δυνατό επίπεδο, άσχετα με τοποιος αποφασίζει την παροχή τους.

*Την αρχή της καταλληλότητας και της επάρκειας των πόρων, υπό το πρίσμα ότι κάθε επίπεδο Διοίκησης θα πρέπει να ασκεί όσες αρμοδιότητες μπορεί να επιτελέσει, αποτελεσματικά, βάσει των πόρων που διαθέτει”, αναφέρει στην εισήγησή του ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ Τάκης Παπαδόπουλος

“Στόχος μας, λοιπόν είναι η μετεξέλιξη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σε ένα νέο επίπεδο διοίκησης, το οποίο θα είναι θεσμικά και επιχειρησιακά επαρκές και ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πολιτών, εκπληρώνοντας στο ακέραιο και τη συνταγματική αποστολή του. Η συγκεκριμένη μετεξέλιξη σηματοδοτεί τη μεταφορά ουσιαστικών ευθυνών και αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες, μέσα από ένα ρεαλιστικό και οργανωμένο σχέδιο αποκέντρωσης που θα αντιστοιχεί στα πρότυπα της ευρωπαϊκής πραγματικότητας, διασφαλίζοντας σημαντική οικονομία κλίμακας, πόρων και ανθρώπινου δυναμικού”, ανέφερε μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ.

Όλη η επικαιρότητα