Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΠΔΕ: Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το Ε.Π. 2021-2027, με 100 προτάσεις να έχουν υποβληθεί

Ακούστε το άρθρο

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία της επεξεργασίας των προτάσεων που κατατέθηκαν από φορείς και Τοπική Αυτοδιοίκηση στα πλαίσια της διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος που αφορά την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Συνολικά έχουν υποβληθεί 100 προτάσεις ενώ εκείνο που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι για πρώτη φορά αφορούσαν εξειδικευμένες δράσεις που μπορούν να αναπτυχθούν στις περιοχές  των οργανισμών που τις κατέθεσαν, συμβατές με την κοινωνία που εκπροσωπούν  και τις συνθήκες που επικρατούν  σε κάθε δήμο ή τοπική κοινότητα.

Η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προχωρά στην αξιολόγηση κάθε πρότασης που έχει υποβληθεί και σε δεύτερο στάδιο εξετάζει το ενδεχόμενο ποιές από αυτές  μπορούν να συμπεριληφθούν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2027 και να συμβάλλουν στην διαμόρφωση των στόχων του προγράμματος.

Στόχοι

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

* Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών. * Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές.

* Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων. *

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα.

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Οι άξονες πάνω στις οποίες κινήθηκαν οι προτάσεις και αποτελούν και στρατηγικές κατευθύνσεις για το πρόγραμμα είναι:

* Ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας –παραγωγικών δραστηριοτήτων με έμφαση στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης, τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τη διάχυση της καινοτομίας

* Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού με έμφαση στην προσαρμογή των επιχειρήσεων καθώς και του δημόσιου τομέα

*Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της εξωστρέφειας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με έμφαση στους τομείς της RISκαι την άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας

* Διασύνδεση της εκπαίδευσης/κατάρτισης με τις ανάγκες της βιομηχανικής μετάβασης στου τομείς αιχμής της ΠΔΕ μέσω της υποστήριξης ανάπτυξης σχετικών δεξιοτήτων

* Αξιοποίηση και εφαρμογή των τεχνολογιών που απαρτίζουν τη 4η βιομηχανική επανάσταση όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Εικονική/επαυξημένη Πραγματικότητα, η ρομποτική, το additivemanufacturing, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, η αξιοποίηση των Big Data, το Υπολογιστικό Νέφος, οι Υπερυπολογιστές, η Κυβερνοασφάλεια και σε τομείς της παραγωγικής διαδικασίας και της καθημερινότητας

* Ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας και της ευρυζωνικότητας για τους πολίτες και τους κοινωνικοοικονομικούς φορείς.

* Βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης κινδύνων για τη δημόσια υγεία

* Ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές και βιώσιμες υπηρεσίες απασχόλησης Προετοιμασία για τον Σχεδιασμό του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027Concept Paper21

* Ενίσχυση υποδομών και δράσεων εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης δια βίου μάθησης

* Καταπολέμηση της φτώχειας και της ακραίας φτώχειας συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων από την πανδημία COVID-195. Πρόληψη και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού

* Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ενεργητικής ένταξης με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις περιθωριοποιημένες κοινότητες.

* Στοχευμένες δράσεις για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους

* Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του αειφόρου τουρισμού στην κοινωνική ένταξη και κοινωνική καινοτομία

Όλη η επικαιρότητα