Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Πράσινο «φως» για το τεχνικό πρόγραμμα της ΠΔΕ από το Περιφερειακό Συμβούλιο

Επιστροφή στις δια ζώσης συνεδριάσεις σε αίθουσα του συνεδριακού κέντρου του πανεπιστημίου Πατρών.

Επιστροφή στις δια ζώσης συνεδριάσεις για το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας αφού η αρχή έγινε χθες σε αίθουσα του συνεδριακού κέντρου του πανεπιστημίου Πατρών.

Το πρώτο θέμα της 16ης Τακτικής Συνεδρίασης που εγκρίθηκε αφορούσε την σκοπιμότητας και συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην υπό Σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την Επωνυμία «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή – Climattica».

«Το Climattica επιτακτική ανάγκη για την απαιτούμενη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Ο εισηγητής, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Λάμπρος Δημητρογιάννης ανέφερε: «Η κλιματική αλλαγή είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό, παγκόσμιο φαινόμενο, που έχει απασχολήσει, απασχολεί και θα απασχολεί την επιστημονική κοινότητα, τα κράτη και τις κοινωνίες, το οποίο εξελίσσεται διαρκώς, οπότε και μελετάται καθημερινά. Δεν αποτελεί απλά ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα (λόγω π.χ. της αύξησης της θερμοκρασίας του αέρα ή της συχνότερης εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων), αλλά αντιθέτως οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, το σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας και της οικονομίας μιας περιοχής, μιας Περιφέρειας, μιας χώρας, καθώς και το αναπτυξιακό της μοντέλο. H αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας και οι επιπτώσεις που αυτή δημιουργεί, οι οποίες επιτείνονται απότομα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για δραστικό περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αναπτύσσεται ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον περιορισμό των συνεπειών της. Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), που υιοθετήθηκε το 2016, αποτελεί το πρώτο βήμα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών προσαρμογής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, θέτοντας τους γενικούς στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές και τα μέσα υλοποίησης.

Με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), που ολοκληρώθηκε και υιοθετήθηκε το 2019, η Ελλάδα προσαρμόζει ουσιαστικά την ενεργειακή πολιτική της στις κλιματικές προκλήσεις, ειδικότερα δε στο στόχο για κλιματικά ουδέτερη οικονομία σταδιακά μέχρι το 2050. Επιπλέον, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», που εγκρίθηκε πρόσφατα από τα όργανα της Ε.Ε., συμβάλλει στην πράσινη μετάβαση, αφιερώνοντας τουλάχιστον το 37% του εκτιμώμενου προϋπολογισμού του στην επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Με τη σειρά τους, οι Περιφέρειες εκπονούν τα Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας (ν. 4414/2016), τα οποία εναρμονίζονται με το Εθνικό Σχέδιο. Σύμφωνα με τα (ΠεΣΠΚΑ) που εκπονούνται για κάθε Περιφέρεια, βασιζόμενα στις κλιματικές συνθήκες και την τρωτότητα αυτής, καθορίζονται οι τομείς πολιτικής και οι γεωγραφικές ενότητες προτεραιότητας για λήψη μέτρων με ταυτόχρονη εξειδίκευση των μέτρων αυτών. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η κλιματική αλλαγή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως μεγάλος κίνδυνος, αλλά και ως μεγάλη ευκαιρία.

Η διασφάλιση των ανωτέρω στοιχείων, αλλά και η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, καλεί σε μία ευρεία και αποτελεσματική συνεργασία και συνέργεια του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων: της επιστημονικής κοινότητας, των θεσμικών φορέων, των φορέων Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες, Δήμοι), των οικονομικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων και τέλος των πολιτών, που η ενημέρωση τους σχετικά με την επίδραση και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής καθίσταται ιδιαίτερης σημασίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, η δημιουργία ενός δικτύου, μιας διαδραστικής πλατφόρμας, ενημέρωσης, ανταλλαγής πληροφοριών, δεδομένων, γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών, που θα λειτουργεί και θα ενεργεί ως αξιόπιστη διεπαφή τόσο μεταξύ των μελών του περιβαλλοντικά ευαίσθητου χώρου των τοπικών κοινοτήτων, όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, θα αναλαμβάνει ενιαίες και ολοκληρωμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες και δράσεις και θα υποστηρίζει επιστημονικά και συμβουλευτικά τους ΟΤΑ, σε θέματα που άπτονται της κλιματικής αλλαγής και της πράσινης μετάβασης κρίνεται αναγκαία.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και την αναγκαιότητα προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, και αξιολογώντας την ανθεκτικότητα, θεωρεί τη δημιουργία ενός δικτύου Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή – το Climattica επιτακτική ανάγκη για την απαιτούμενη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Τι είναι το Climattica

Το CLIMATTICA είναι ένα πολύ-συμμετοχικό Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων, μια διαδραστική πλατφόρμα, ενημέρωσης, ανταλλαγής πληροφοριών, δεδομένων, γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών των δυνητικών εταίρων, που θα λειτουργεί και θα ενεργεί ως αξιόπιστη διεπαφή τόσο μεταξύ των μελών του περιβαλλοντικά ευαίσθητου χώρου των τοπικών κοινοτήτων, όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Σελίδα 4 από 6 Είναι ένας φορέας, με εγγεγραμμένα συνδρομητικά μέλη, που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις και υποστηρίζει επιστημονικά τους ΟΤΑ, σε θέματα που άπτονται της κλιματικής αλλαγής, της ενεργειακής μετάβασης αλλά και σε δράσεις που υπάγονται στον τομέα της κυκλικής οικονομίας.
52 έργα για την Ηλεία προϋπολογισμού 5,81 εκατ. ευρώ

Το 2Ο θέμα του Περιφερειακού Συμβουλίου που εγκρίθηκε ήταν το Τεχνικό  Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022 με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνα Ζαΐμη.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022, περιλαμβάνει έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, με την κατανομή πόρων κυρίως από τις εξής πηγές χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων-(Εθνικό & Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) & Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.

Αποτελεί μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις αυτού καθώς και με του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το παρόν τεχνικό πρόγραμμα λογίζεται ως προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, μέχρι έγκριση αυτού το οποίο οριστικοποιείται με την κατάρτιση και έγκριση του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος (Άρθρο 176 του Ν. 4555-2018).

Η κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ολοκληρώνεται άμεσα (Οκτώβριος 2021) αφού έχει ήδη εγκριθεί η 1ου φάση του με την ψήφιση από το Περιφερειακό Συμβούλιο και υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαβούλευσης της Δυτικής Ελλάδας με την υπ’ αρ. 3/2021 (19-7-2021) απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Παροχή γνώμης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του Εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Α’ φάση).

Τα έργα, μελέτες και υπηρεσίες για το έτος 2022 περιλαμβάνονται είναι όλα τα εγκεκριμένα και ενταγμένα και χρηματοδοτούνται τόσο από το εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω των Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ) όσο και από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.). στην κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2022 περιλαμβάνεται και η επιχορήγηση ποσού 5.040.000,00€ που εκτιμάται ότι θα λάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) στο τέλος κάθε έτους (δηλαδή Δεκέμβριος 2021) για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης το οδικού δικτύου του επόμενου έτους (2022).

Σε ό,τι αφορά την Π.Ε. Ηλείας, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός των συνολικά 52 έργων που προβλέπονται ανέρχεται στα 5.810.223 ευρώ με σημαντικότερα την παράκαμψη του Αγίου Ιωάννη, την βελτίωση των δρόμων από Κατάκολο έως την είσοδο του Πύργου, από Έξοδο Κεραμιδιάς έως Διασταύρωσης Εφύρας και Αρχαία Πίσα – Λάλα.

Τέλος, εγκρίθηκε η τριμηνιαία Έκθεση για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η πορεία είσπραξης των Εσόδων κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους κυμάνθηκε στο 34,07% του διαμορφωμένου προϋπολογισμού. Τα ποσοστά για τις ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας κυμάνθηκαν σε 20,81%, 38,55% και 22,53% αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δαπανών 2ου τριμήνου 2021

Όλη η επικαιρότητα