Ηλεία

Προσλήψεις 15 ατόμων στην ΕΦΑ Ηλείας

Οι αιτήσεις από 31 Ιουλίου έως 6 Αυγούστου 2020

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας ανακοίνωσε την πρόσληψη 15 ατόμων ως επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό (2 ΠΕ Αρχαιολόγοι, 1 ΠΕ Πολιτικός μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη μνημείων προϊστορικών κλασικών χρόνων και 12 ΔΕ εξειδικευμένων εργατοτεχνικών με εξειδίκευση σε ανασκαφικές εργασίες), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «Εργασίες Πεδίου – Προστασία και Ανάδειξη των Θερμών Κλαδέου και του ΝΔ Κτηρίου Αρχαίας Ολυμπία» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ», για χρονικό διάστημα έως και 5 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και όχι πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με το ηλεκτρονικό τρόπο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) [email protected], είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ.27065 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ υπόψη γραμματείας (τηλ. Επικοινωνίας : 2624022529), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 31 Ιουλίου έως 6 Αυγούστου 2020).

Όλη η επικαιρότητα