Αγροτικά

Πρώιμη συγκομιδή οιναμπέλων: Ως 15 Οκτωβρίου η πληρωμή των παραγωγών

Το αργότερο µέχρι τις 15 Οκτωβρίου πρέπει να έχουν πιστωθεί οι λογαριασµοί των δικαιούχων παραγωγών, που εντάχθηκαν στο µέτρο πρώιµης συγκοµιδής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου.              

Σύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που υπογράφει ο πρόεδρος του οργανισµού Γρηγόρης Βάρρας, επιλέξιµες δράσεις για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα θεωρούνται µόνο η χειρωνακτική ή η µηχανική αποµάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόµη ωριµάσει, στο σύνολο της εκµετάλλευσης ή σε τµήµα αυτής υπό την προϋπόθεση ότι η πρώιµη  συγκοµιδή  πραγµατοποιείται σε ολόκληρα αγροτεµάχια.

Επιπλέον, η ελάχιστη έκταση του αµπελοτεµαχίου πρέπει να είναι 1 στρέµµα, ο παραγωγός να µην έχει παράνοµες εκτάσεις και το αµπελοτεµάχιο να έχει φυτευθεί πριν από το έτος 2017.

Η στήριξη που χορηγείται καλύπτει σε ποσοστό 60 % το σύνολο του άµεσου κόστους της καταστροφής ή της αποµάκρυνσης των σταφυλιών και της απώλειας εισοδήµατος που προκύπτει από την εν λόγω καταστροφή ή αποµάκρυνση και το ποσό αυτής υπολογίζεται µε βάση την έκταση και τη φυτεµένη ποικιλία.

Όλη η επικαιρότητα