Αγροτικά

Σε εξέλιξη αιτήσεις επενδύσεων για προστασία των καλλιεργειών

Ξεκίνησε από την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 και θα διαρκέσει έως την 1 Μαρτίου 2021 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του καθεστώτος ενισχύσεων «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του υπομέτρου 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων» του ΠΑΑ 2014-20, ύψους 15 εκατ. ευρώ.

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως τις 100.000 ευρώ. Εξαίρεση αποτελούν τα Συλλογικά Σχήματα Γεωργών (Σ.Σ.Γ.) στην περίπτωση επένδυσης ενεργητικού συστήματος για την προστασία των καλλιεργειών από τη βροχόπτωση ή/και το χαλάζι, όπου ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται έως το 1 εκατ. ευρώ. Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ανέρχεται στο 80% και των Συλλογικών Σχημάτων Γεωργών στο 100%.

Δικαιούχοι

Σύμφωνα με τη 2 πρόσκληση, η οποία δημοσιεύτηκε, δικαιούχοι του καθεστώτος ενίσχυσης μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και Συλλογικά Σχήματα Γεωργών. Για παράδειγμα, όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα δικαιούχος μπορεί να κριθεί εφόσον πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: Είναι ενεργός γεωργός που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν έχει συμπληρώσει το 61ο,έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος 2020, είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος και έχει εξοφλήσει τις ασφαλιστικές του εισφορές στον ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2019 κατά την ηλεκτρονική οριστικοποίηση της αίτησης. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και Συλλογικά Σχήματα Γεωργών) πρέπει επιπλέον, μεταξύ άλλων, να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, να ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης εγκατάστασης ενεργητικής προστασίας της γεωργικής τους εκμετάλλευσης υλοποιούν δαπάνες που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, να υποβάλλουν την αίτηση πληρωμής προκειμένου να πιστοποιηθεί η ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δαπανών της εγκατάστασης ενεργητικής προστασίας και να τους καταβληθεί η αναλογούσα δημόσια οικονομική στήριξη (ενίσχυση) κ.ά..

Όλη η επικαιρότητα