Ηλεία

Τελεσίγραφο του Σύλλογου Εργαζομένων προς τους δημάρχους Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρως

Να δοθεί σε χρήμα η αξία των ΜΑΠ από το 2019 έως το τέλος του 2020

Το ζήτημα της καταβολής σε χρήμα την αξία των μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζομένους των δήμων, θίγει με έγγραφό του που κοινοποιεί στους δημάρχους Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρως, ο Σύλλογος Εργαζομένων στους δήμους Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρως.

Μεταξύ άλλων, στο έγγραφο επισημαίνεται πως: 

«Με πρόσφατη προσθήκη στον νόμο για την Ιθαγένεια, παρατάθηκε χρονικά η δυνατότητα των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού να καταβάλουν σε χρήμα στους εργαζομένους τους την αξία των μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), που δεν έχουν χορηγήσει σε αυτούς, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και αντίστοιχα παρατάθηκε χρονικά η αξίωση των εργαζομένων των Ο.Τ.Α. να διεκδικούν δικαστικά την καταβολή σε αυτούς των συγκεκριμένων ποσών.

Τα συχνότερα ερωτήματα αφορούν στο ποια ΜΑΠ δικαιούται η κάθε ειδικότητα, αλλά και στο σε ποια αξία αποτιμώνται αυτά.

Την απάντηση στο πρώτο ερώτημα δίνει η υπ’ αριθμ. 43726/2019 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β’ 2208/12.06.2019) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής». Στην εν λόγω ΚΥΑ αναφέρονται αναλυτικά και εξαντλητικά ανά είδος τα ΜΑΠ που δικαιούνται οι ακόλουθες ειδικότητες εργαζομένων, οι περισσότερες εκ των οποίων απασχολούνται από τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. Οι ειδικότητες αυτές είναι: οδοκαθαριστές, εργαζόμενοι και συνοδοί σε απορριμματοφόρα, επόπτες (επιστάτες) καθαριότητας, οδηγοί απορριμματοφόρων, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί φορτηγών, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων δημοτικού φωτισμού, εργάτες μηχανουργείου, μηχανικοί οχημάτων και μηχανημάτων, ηλεκτρολόγοι οχημάτων, κηπουροί, εργάτες πρασίνου, υδραυλικοί, γεωπόνοι – δασολόγοι και τεχνολόγοι γεωπονίας, εργάτες νεκροταφείου, εργαζόμενοι στην καθαριότητα δημοτικών κτιρίων και σχολείων, σχολικοί φύλακες και εν γένει φύλακες, οδηγοί σχολικών λεωφορείων, προσωπικό σχολικών μαγειρείων, ξυλουργοί, οικοδόμοι, τεχνίτες και εργάτες τοποθέτησης πλακιδίων, μαρμάρων και πλακών πεζοδρομίων, οξυγονοκολλητές – συγκολλητές, απασχολούμενοι σε εργασίες ύψους, απασχολούμενοι σε εργαστήρια ασφαλτικών υλικών ή σε ασφαλτόστρωση, απασχολούμενοι στη σήμανση οδών, χειριστές μηχανημάτων, πολιτικοί μηχανικοί – τοπογράφοι που επιβλέπουν έργα, θερμοϋδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές, ψυκτικοί, απασχολούμενοι στην ύδρευση – αποχέτευση, νοσηλευτικό προσωπικό, ιατροί, οδοντίατροι, επόπτες δημόσιας υγείας, απασχολούμενοι σε έκτακτα περιστατικά – πυρασφάλεια, στην πολιτική προστασία, παρκαδόροι, μάγειρες και βοηθοί μάγειρες, τραπεζοκόμοι, εργάτες κυνοκομείου, ιχθυολόγοι, υδρομετρητές, αποθηκάριοι, οικογενειακοί βοηθοί, βρεφονηπιοκόμοι και βοηθοί, δημοτικοί αστυνομικοί, φύλακες, απασχολούμενοι στον καθαρισμό κολυμβητηρίων, πλύντες, οδηγοί επιβατικών β’ κατηγορίας, τεχνολόγοι ζωϊκής παραγωγής, βοηθοί κτηνιάτρου, σπερματεγχύτες, εργάτες σφαγείων, νοσοκόμοι ζώων, σταυλίτες, τεχνικοί ελεγκτές οχημάτων, κλητήρες που οδηγούν δίκυκλο, χρήστες Η/Υ, επιθεωρητές περιβάλλοντος και ελεγκτές σε ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, βιολογικούς καθαρισμούς.

Η αποτίμηση της αξίας των ειδών που θα έπρεπε κατ’ αρχήν να λαμβάνει σε είδος κάθε κατηγορία απασχολουμένων γίνεται, όπως προβλέπεται, στο ά. 97 του ν. 4483/2017 και συγκεκριμένα η αξία τους υπολογίζεται με βάση την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από τον Ο.Τ.Α. κατά το έτος που όφειλε αυτός να είχε χορηγήσει τα ΜΑΠ ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών. Συνεπώς για τον προσδιορισμό του ποσού που αντανακλά την αξία των μη χορηγηθέντων ΜΑΠ θα πρέπει να γίνει αναδρομή στον προϋπολογισμό των προκηρύξεων για την προμήθεια των εν λόγω ειδών από τον Ο.Τ.Α.

Η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση είναι αποτέλεσμα της πίεσης που ασκήθηκε από τους εργαζόμενους και τα σωματεία στους ΟΤΑ  προς τη σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ., όπως έγινε και το 2017 με την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Τώρα πλέον ανοίγει ο δρόμος, ώστε το εργατοτεχνικό προσωπικό και του Δήμου Πύργου να μην ανεχτεί εκπτώσεις από τα όσα του στέρησαν οι εκάστοτε Δημοτικές αρχές όλα αυτά τα χρόνια. Καλούμε τη δημοτική αρχή να επανορθώσει τις αδικίες που έχει υποστεί το εργατοτεχνικό προσωπικό τα προηγούμενα χρόνια. Άμεσα να φέρει το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο ώστε να αποφασιστεί η καταβολή σε χρήμα των ΜΑΠ από το 2019 έως το τέλος του 2020».

Σύμφωνα με πληροφορίες το συγκεκριμένο έγγραφο αναμένεται αποτελέσει την τελευταία «ενόχληση» προς τους δήμους για να κινήσουν τις σχετικές διαδικασίες πληρωμής σε χρήμα της αξίας των ΜΑΠ. Αν δεν υπάρξει, σύντομα, ανταπόκριση ο σύλλογος αναμένεται να κινηθεί νομικά…

Όλη η επικαιρότητα