Ηλεία

Το Μουσικό Σχολείο Ηλείας αφήνει τα προκάτ

Άλλο ένα σημαντικό έργο του Δήμου Πηνειού που αποτελούσε αίτημα ετών, όχι μόνο του Δήμου αλλά και του συνόλου της Π. Ε. Ηλείας, και αφορά στην <<Ανέγερση Μουσικού Γυμνασίου- Λυκείου Βαρθολομιού στη θέση Αγά Λιβάδι του Δήμου Πηνειού>>  βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο
Δήμος δρομολογώντας και ολοκληρώνοντας μια σειρά ενεργειών που αφορούσαν την
εκπόνηση μελετών για την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων όπως: έγκριση
της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, του Περιβαλλοντικού Προελέγχου, Τοπικού
Ρυμοτομικού ,  Κτιριολογικού αλλά και την
εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης για τον διαγωνισμό της
εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή του Ανέγερση Μουσικού
Γυμνασίου- Λυκείου Βαρθολομιού στη θέση Αγά Λιβάδι ύψους 350.661,11€ προχώρησε στην έγκριση των όρων Διακήρυξης για την
Δημοπράτηση της Μελέτης με τίτλο   ”
ΑΝΕΓΕΡΣΗ  ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΑ ΛΙΒΑΔΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ  Π. Ε ΗΛΕΙΑΣ” με 
την ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 4412/2016ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ
ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ. 
Σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 174/2018 του Δήμου, η
ημερομηνία λήξη υποβολής προσφορών για τον Διαγωνισμό της Μελέτης ορίζεται η 22
Οκτωβρίου2018 και  η ημερομηνία
αποσφράγισης προσφορών η 26 Οκτωβρίου 2018.

Συγκεκριμένα η υπό ανάθεση μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

–  ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜOΝΩΣΗΣ
3. ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 4. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ     -ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ    ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 6. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 7. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

8.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ο  χρόνος εκπόνησης του συνόλου του μελετητικού
έργου είναι τέσσερις μήνες (4).

Αίτημα
ετών η ανέγερση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 1/Η υφιστάμενη κατάσταση στέγασης του
Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Βαρθολομιού σε λυόμενες αίθουσες, δεν μπορεί να
καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών.

2/ Η συγκεκριμένη σχολική μονάδα
καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας  Ηλείας.

3/ Η ανέγερση ενός σύγχρονου
εκπαιδευτήριου για το  Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο  Βαρθολομιού είναι ένα αίτημα πολλών ετών
από τους συλλόγους γονέων , μαθητών, εκπαιδευτικών και των θεσμικών του Νομού.

Θεωρούμε
ότι η  υλοποίηση της κατασκευής του έργου
“Ανέγερση Μουσικού Γυμνασίου- Λυκείου Βαρθολομιού στη θέση Αγά Λιβάδι του Δήμου
Πηνειού” με υποδομές και εγκαταστάσεις που να
ανταποκρίνονται λειτουργικά και αισθητικά στις απαιτήσεις της εποχής μας είναι
επιτακτικά αναγκαία και ευελπιστούμε ότι η εκπόνηση και παράδοση των
απαιτούμενων μελετών θα ολοκληρωθεί στον προγραμματισμένο χρόνο προκειμένου στη
συνέχεια να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση για την κατασκευή του,
όπου η συμβολή της Περιφέρειας και του Κεντρικού κράτους είναι επιβεβλημένη.

Όλη η επικαιρότητα