Ηλεία

Αποκατάσταση της αποστραγγιστικής τάφρου στο Στρέφι

Εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση δήμου Αρχ. Ολυμπίας και ΤΟΕΒ Πελοπίου.
Ακούστε το άρθρο

Εγκρίθηκε κατά την διάρκεια πρόσφατης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχ Ολυμπία  το σχέδιο σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου με τον  Τοπικό  Οργανισμό  Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Πελοπίου, για την «αποκατάσταση αστοχίας αποστραγγιστικής τάφρου στη περιοχή του οικισμού Στρεφίου στο αντλιοστάσιο του ΤΟΕΒ ΠΕΛΟΠΙΟΥ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00€.

«Το έργο αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, αφού οι  εγγειοβελτιωτικές υποδομές αφορούν έργα τα οποία υλοποιούνται στην βάση κανονιστικών  περιορισμών (κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους) για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού για την  ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας.                                           Η βελτίωση της  αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση στη  λειτουργία και διαχείριση του συστήματος: υδροληψία-μεταφορά-διανομή – εφαρμογή στο φυτό. Αφορά δε, την Αποκατάσταση αστοχίας αποστραγγιστικής τάφρου στη περιοχή του οικισμού Στρεφίου στο αντλιοστάσιο του ΤΟΕΒ Πελοπίου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αντιδήμαρχος Έργω κ Παναγιώτης Φλέσσας στη συνεδρίαση.

Ενέργειες που θα γίνουν

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και του Φορέα Λειτουργίας, της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου σύμφωνα με την Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ώστε να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:

  1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση μελετών και λοιπών Εγγράφων και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, σύμφωνα με τις Μελέτες και τα στοιχεία που έχει υποβάλλει ο Κύριος του Έργου).
  2. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
  3. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.
  4. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
  5. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση

πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.

  1. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την

οριστική παραλαβή).

  1. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Όλη η επικαιρότητα