Ηλεία

Αρχαία Ολυμπία και Ζαχάρω ενώνουν τις δυνάμεις τους

Ο ένας δήμος θα διαθέτει προσωπικό στον άλλον με στόχο την αρτιότερη και πληρέστερη υλοποίηση έργων.
Ακούστε το άρθρο

Στην υπογραφή σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρως προχώρησαν οι δήμαρχοι των δυο περιοχών,  Γιώργος Γεωργιόπουλος και Κώστας Αλεξανδρόπουλος.

Μέσω αυτής, θα διατίθεται τεχνικό προσωπικό από τον ένα δήμο στον άλλο και αντίστροφα για την υλοποίηση των προαναφερόμενων πράξεων έργων κυριότητας κάθε Δήμου με σκοπό την ενίσχυση της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας έκαστου για κάθε πράξη – έργο για τα όποια είναι κύριος του ώστε να υλοποιήσει – επιβλέψει με επάρκεια τις πράξεις – έργα με στόχο την όσο το δυνατόν αρτιότερη και πληρέστερη υλοποίησή τους.

Το προοίμιο της συνεργασίας

Σύμφωνα με τα όσα συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι δυο δήμοι, ο  Δήμος Ζαχάρως δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη έργων και υλοποίηση τους, καθώς και την υλοποίηση των έργων του προγράμματος αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών, ως προβλέπεται και από τις διατάξεις του 4412/16.

Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι ή Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας δεν διαθέτει την αναγκαία στελέχωση και συγκεκριμένα τεχνικό υπάλληλο της ειδικότητας του Πολιτικού Μηχανικού για την επίβλεψη του έργων αυτών, καθώς και το αναγκαίο αριθμό τεχνικών υπαλλήλων για την συγκρότηση των προβλεπόμενων επιτροπών των άρθρων 221 και 183 του ν. 4412/16.

Για το λόγο αυτό έχει απευθύνθηκε στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας , ο οποίος διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Ζαχάρως με τη διάθεση τεχνικού προσωπικού στην υλοποίηση της εν λόγω πράξεων –έργων.

Από την άλλη, ο  Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διοικητικής ή/και επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη έργων και υλοποίηση τους καθώς και την υλοποίηση των έργων του προγράμματος αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών, ως προβλέπεται και από τις διατάξεις του 4412/16.

Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι ή Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας δεν διαθέτει την αναγκαία στελέχωση και συγκεκριμένα τεχνικό υπάλληλο της ειδικότητας του Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ για την επίβλεψη του έργων αυτών, καθώς και το αναγκαίο αριθμό τεχνικών υπαλλήλων για την συγκρότηση των προβλεπόμενων επιτροπών των άρθρων 221 και 183 του ν. 4412/16.

Για το λόγο αυτό έχει απευθύνθηκε στο Δήμο Ζαχάρως , ο οποίος διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας με τη διάθεση τεχνικού προσωπικού στην υλοποίηση των εν λόγω πράξεων –έργων.

Η διάθεση του τεχνικού προσωπικού

Με την παρούσα Σύμβαση ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, διαθέτει προσωπικό του (στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας), προκειμένου να υποστηρίξουν την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ζαχάρως στην ανάθεση και υλοποίηση πράξεωνέργων.

Το προσωπικό που διατίθεται στο Δήμο Ζαχάρως υπάγεται διοικητικά μόνο ως προς την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Ζαχάρως για τη διάρκεια δημοπράτησης ανάθεσης και επίβλεψης της σύμβασης των πράξεων – έργων και την ολοκλήρωσή τους.

Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην οποία υπηρετούν τα στελέχη που διατίθενται στο Δήμο Ζαχάρως συνεχίζει να έχει την ευθύνη έγκρισης των αδειών των διατιθέμενων στελεχών.

Αντίθετα οι εντολές μετακίνησης για την άσκηση των καθηκόντων επίβλεψης του εν λόγω υποέργου, εγκρίνονται και από τα όργανα του Δήμου Ζαχάρως, τον οποίο και βαρύνουν.

Τα στελέχη που ορίζονται στο συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος δύναται να αντικατασταθούν από αντίστοιχης ειδικότητας στελέχη του Δήμου , όταν διαπιστώνεται από τον Δήμαρχο έκτακτη επείγουσα.

Ο Δήμος Ζαχάρως, διαθέτει το προσωπικό του (στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας κ.α. υπηρεσιών), προκειμένου να υποστηρίξουν την Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην ανάθεση και υλοποίηση των πράξεων – έργων.

Το προσωπικό που διατίθεται στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας υπάγεται διοικητικά μόνο ως προς την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του στον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για τη διάρκεια δημοπράτησης, ανάθεσης και επίβλεψης της σύμβασης των ανωτέρω πράξεων – έργων και την ολοκλήρωσή τους.

προϊστάμενος της υπηρεσίας του Δήμου Ζαχάρως στην οποία υπηρετούν τα στελέχη που διατίθενται στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας συνεχίζει να έχει την ευθύνη έγκρισης των αδειών των διατιθέμενων στελεχών.

Αντίθετα οι εντολές μετακίνησης για την άσκηση των καθηκόντων υλοποίησης και επίβλεψης του εν λόγω έργων, εγκρίνονται και από τα όργανα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, τον οποίο και βαρύνουν.

Τα στελέχη δύναται να αντικατασταθούν από αντίστοιχης ειδικότητας στελέχη του Δήμου , όταν διαπιστώνεται από τον Δήμαρχο έκτακτη επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη.

Μετά από σύμφωνη γνώμη των μελών της παρούσας προγραμματικής σύμβασης μπορεί να προστεθεί οποιοδήποτε έργο πράξη που πρόκειται να προτείνει ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ή ο Δήμος Ζαχάρως για Ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ή έργο/πράξη άλλου χρηματοδοτικού προγράμματος για την οποία κρίνεται απαραίτητη η Τεχνική Υποστήριξη του ενός στον άλλο.

Όλη η επικαιρότητα