Ηλεία

Δήμος Πύργου: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Πρασίνου – Ανακύκλωσης, ο Λάμπης Αριστειδόπουλος

Με σημερινή του απόφαση, ο Δήμος Πύργου, ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο, Χαράλαμπου (Λάμπη) Αριστειδόπουλου, ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας – Πρασίνου – Ανακύκλωσης. Η θητεία του ξεκινά από σήμερα και ολοκληρώνεται στις 17 Ιανουαρίου του 2021.

Δήλωση Νέου Αντιδημάρχου Λάμπη Αριστειδόπουλου

Ευχαριστώ το Δήμαρχο Πύργου Παναγιώτη Αντωνακόπουλο για την εμπιστοσύνη του. Η τοπική κοινωνία απαιτεί συνεργασίες, συγκλίσεις , διάλογο, αποτέλεσμα, βελτίωση της καθημερινότητας και έργα. Με το Δήμαρχο Πύργου μας συνδέουν κοινοί αγώνες και διεκδικήσεις. Δεν έχουμε δικαίωμα να αποτύχουμε. Το μήνυμα του Δήμαρχου είναι «χαμηλά το κεφάλι, ψηλά ο πήχης»

Αναλυτικά η απόφαση του Δήμου Πύργου: 

Ορίζουμε  τον δημοτικό σύμβουλο Αριστειδόπουλο Χαράλαμπο του Δημητρίου , ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας –Πρασίνου-Ανακύκλωσης,  του Δήμου Πύργου, με θητεία από 17-01-2020 μέχρι 17-01-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζοντας σε αυτόν,  καθ’ ύλην, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  1. Την  εξ’ ολοκλήρου εποπτεία και ευθύνη του σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων.
  2. Την εποπτεία  την ευθύνη  της Καθαριότητας και ειδικότερα:

Ø  Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

Ø  Την εποπτεία και ευθύνη του προσωπικού και όλων των περιουσιακών στοιχείων (οχημάτων κλπ.)  της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου.

Ø  Την ευθύνη για την προετοιμασία υλοποίησης ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης.

  1. Την εποπτεία και ευθύνη του Πρασίνου και ειδικότερα:

Ø  Την εποπτεία και ευθύνη του προσωπικού και όλων των περιουσιακών στοιχείων (οχημάτων κλπ.) του τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου.

Ø  Την εποπτεία και ευθύνη του καλλωπισμού, της καλής εικόνας και της άμεσης αποκατάστασης  φθορών των κοινοχρήστων χώρων , μνημείων, σιντριβανιού , κλπ.

  1. Τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
  2. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
  3. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
  4. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι  μέλος  του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Η ανάκληση του Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου , μετά την πάροδο έξι (6) μηνών  από τον ορισμό του , για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του .

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Όλη η επικαιρότητα