Δημήτρης Κουφοντίνας: Μεταφέρθηκε στη εντατική, επιδεινώθηκε η υγεία του

Ï ÄçìÞôñçò Êïõöïíôßíáò Ýîù áðü ôéò öõëáêÝò Êïñõäáëëïý ôçí ÐÝìðôç 9 Íïåìâñßïõ 2017. Ãéá ðñþôç öïñÜ áðü ôï 2002, ïðüôå ðáñáäüèçêå ï ÄçìÞôñçò Êïõöïíôßíáò âñßóêåôáé åêôüò öõëáêÞò êáèþò ôï óõìâïýëéï ôùí öõëáêþí Êïñõäáëëïý, óôï ïðïßï óõììåôÝ÷åé êáé áíôåéóáããåëÝáò Åöåôþí, åíÝêñéíå ôç 48ùñç ÜäåéÜ ôïõ. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μεταφέρθηκε πριν από λίγα λεπτά ο γνωστός πολυισοβίτης για τη δράση του στη 17 Νοέμβρη, Δημήτρης Κουφοντίνας, ο οποίος νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο Νοσοκομείο Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, η κατάσταση της υγείας του λόγω της πολυήμερης απεργίας πείνας την οποία είχε αποφασίσει επιδεινώθηκε οπότε κρίθηκε σκόπιμο από τους θεράποντες ιατρούς να μεταφερθεί στη ΜΕΘ του «Αχιλλοπούλειου».