Ηλεία

Δήμος Πηνειού: Ενημέρωση για ρύθμιση οφειλών

Ο Δήμος Πηνειού, στα πλαίσια του  Ν.4611/19 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α΄)    Ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις , ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη πως η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δηλώσεων για  υπαγωγή στην ρύθμιση για τις οφειλές προς τοΝ Δήμο λήγει στις  17.09.2019. Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση να απευθύνονται στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος: Παναγιώτα Γιαννικοπούλου, τηλ: 2623360759).

 

Η ρύθμιση αφορά:

 

  1. Οφειλές στο Δήμο που έχουν ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ η θα ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (ημερ. Έναρξης ισχύος 17.05.2019) ,δύνανται  να ρυθμίζονται , κατόπιν αίτησης του οφειλέτη , με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα  εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής , ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής του τέλους ,ως εξής:

 

Α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 100% από τις κατά Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής .

Β) Από 2 έως και  24 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα  τοις εκατό (80%).

Γ) Από είκοσι πέντε (25) έως και  σαράντα οκτώ (48)  μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα  τοις εκατό (70%)

Δ) Από σαράντα εννέα  (49) έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις , με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα   τοις  εκατό (60%)

Ε) Από εβδομήντα τρεις( 73) έως και  εκατό (100) μηνιαίες δόσεις , με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα  τοις εκατό (50%)’

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι ευρώ    (20)

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Γεώργιος Παναγούλιας

Όλη η επικαιρότητα