Δημοσιεύεται η πρόσκληση για έρευνα για εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε Κρήτη και Ιόνιο

Ôï ðëùôï ãåùôñýðáíï CSP Fortuna óôïí Ðñßíï, ôï ïðïßï ï õðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò ÃéÜííçò ÌáíéÜôçò Ýèåóå óå ëåéôïõñãßá, ôï ÓÜââáôï 20 Éïõëßïõ 2013.Ðáíçãõñéêü ÷áñáêôÞñá åß÷å ç óçìåñéíÞ ðáñïõóßáóç ôïõ íÝïõ åðåíäõôéêïý -ãåùôñçôéêïý ðñïãñÜììáôïò ôçò åôáéñåßáò Energean Oil & Gas ðáñïõóßá ôïõ õðïõñãïýÃéÜííç ÌáíéÜôç. Åðåíäýóåéò óõíïëéêïý ýøïõò 60.000.000 äïëáñßùí èá õëïðïéÞóåé ôï áìÝóùò åðüìåíï äéÜóôçìá ç åôáéñåßá åîüñõîçò êáé áîéïðïßçóçò õäñïãïíáíèñÜêùí Energean Oil & Gas áðü êïéíïý ìå ôç èõãáôñéêÞ ôçò Kavala Oil, üðùò áíáêïßíùóå óÞìåñá ôï ðñùß, ðáñïõóßá ôïõ õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò ÃéÜííç ÌáíéÜôç, ï ðñüåäñïò êáé äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôçò Energean Oil & Gas Ìáèéüò ÑÞãáò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÉÏÑÄÁÍÉÄÇÓ ×ÁÑÇÓ

Δημοσιεύεται σήμερα, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ανακοίνωση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για τους δύο διεθνείς διαγωνισμούς που προκήρυξε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων τριών περιοχών στην Κρήτη και το Ιόνιο Πέλαγος. Με τη δημοσίευση ξεκινά η διαδικασία υποβολής προσφορών από κάθε ενδιαφερόμενο, διάρκειας 90 ημερών.

Οι νέες προκηρύξεις αποφασίσθηκαν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, ύστερα από τις αιτήσεις που υπέβαλαν, η κοινοπραξία Total-ExxonMobil-ΕΛ.ΠΕ., η οποία ενδιαφέρεται για δύο θαλάσσιες περιοχές Νότια και Νοτιοδυτικά της Κρήτης, και της Energean Oil & Gas, για θαλάσσια περιοχή Νοτιοανατολικά του μπλοκ 2, στο Ιόνιο, για το οποίο υπογράφηκε στις 31 Οκτωβρίου μεταξύ ΥΠΕΝ και της κοινοπραξίας Total-Edison-ΕΛ.ΠΕ η Σύμβαση Παραχώρησης.

Οι προσφορές για τις δύο νέες προκηρύξεις που αφορούν Κρήτη και Ιόνιο κατατίθενται στην ΕΔΕΥ Α.Ε.