Ηλεία

Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου: Συνεδριάζει την Μ. Τρίτη

Την Μ. Τρίτη -και ώρα 6.30 μ.μ.- θα πραγματοποιηθεί η επόμενη τακτική συνεδρίαση, του δημοτικού συμβουλίου Πύργου.

Από τα 37 συνολικά θέματα της ημερήσιας διάταξης θα συζητηθούν και τα παρακάτω:

-Λήψη απόφασης έγκρισης της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

-Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.

-Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 39/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο ισολογισμός του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» οικ. έτους 2016.

-Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 21/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου» περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2019.

-Λήψη απόφασης για την ίδρυση ΚΔΑΠ ΜΕΑ.

– Λήψη απόφασης:

α. Συμμετοχής του Δήμου Πύργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» με τίτλο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών»

β. Υποβολής σχετικού αιτήματος ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»

γ. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού αιτήματος.

-Λήψη απόφασης:

α. Συμμετοχής του Δήμου Πύργου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικής και πολιτιστικών υποδομών και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτησης στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».

β. Υποβολής σχετικού αιτήματος ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

γ. Κάλυψης της οικονομικής διαφοράς σε περίπτωση που η χρηματοδότηση δεν επαρκεί.

δ. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού αιτήματος.

-Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 50/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» του έργου «Επισκευή και αποκατάσταση Κλειστού Γυμναστηρίου Πύργου Γ. Βασιλακόπουλος» οριστικού ποσού 600.000,00€ με το ΦΠΑ.

-Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί της ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Βουνάργου και στο Δημοτικό Σχολείο Καράτουλα Μαγούλας, στο 1ο Γυμνάσιο Πύργου, Γυμνάσιο Καράτουλα και Γυμνάσιο Επιταλίου.

Όλη η επικαιρότητα