Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δυτική Ελλάδα: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων

13574_ph1.jpg

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) σύμφωνα με την απόφαση 580/2012 της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ, προκήρυξε επίσημα ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 04 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας» (Θεματική Προτεραιότητα 13) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας ? Πελοποννήσου ? Ιονίων Νήσων 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες μέσω ενός φιλικού αλλά και χρηστικού περιβάλλοντος, θα παρέχουν αφενός μεν στον παραγωγό και στον μεταποιητή τη δυνατότητα να περιγράψει και να προβάλλει τα προϊόντα του και αφετέρου στον χρήστη των υπηρεσιών (καταναλωτή) τη δυνατότητα να ενημερωθεί πλήρως για τα προϊόντα του καλαθιού και επιπλέον να συμμετέχει μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη διαμόρφωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης προς τα προϊόντα του καλαθιού.

  • Το φυσικό αντικείμενο του έργου αποτελείται από τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ):
  • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας «Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων»
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση του απαραίτητου Εξοπλισμού και Λογισμικού Υποστήριξης
  • Δράσεις Προβολής και Δημοσιότητας του Έργου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 229.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (186.504,06 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%).

Όλη η επικαιρότητα