Ελλάδα

Εγκρίθηκαν 524 μόνιμες προσλήψεις σε ΟΤΑ – Δείτε που και ποιες υπηρεσίες αφορούν

Την έγκριση της Π.Υ.Σ. έλαβαν 524 μόνιμες προσλήψεις σε  ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Ειδικότερα, εκδόθηκαν δύο εγκριτικές Αποφάσεις:

–          Η αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./45/5018/21-03-2018Απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ., σχετικά με την έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης 468 κενών οργανικών θέσεων σε ΟΤΑ Α’ βαθμού και σε ν.π.δ.δ.αυτών

–          Η αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./46/8226/21-03-2018 Απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ., σχετικά με την έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης 56 κενών οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού.

Σε συνέχεια των εγκριτικών Αποφάσεων, το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε έγγραφο (8669/29-03-2018) με Θέμα “Έκδοση ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού ΣΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ”, γεγονός από το οποίο συνάγεται ότι οι εν λόγω προσλήψεις αφορούν μόνιμες προσλήψεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες και έρχονται ως συνέχεια, συμπληρωματικά, στην πρόσφατη προκήρυξη .

Για όλα αυτά η επίσημη ενημέρωση προέκυψε όχι από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά από το γειτονικό του Υπουργείο Εργασίας.

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αθ. Ηλιόπουλος – βάσει της αρμοδιότητας που του παρέχει η παρ.1 του αρ.3 του ν.2643/1998, ως ισχύει – εξέδωσε Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β’ 1412/25.4.2018) στα “έχοντας υπόψη” της οποίας αναφέρει όλα τα ανωτέρω.

Η Απόφαση καθορίζει πόσες θέσεις από τις 524 πρέπει να καλυφθούν από άτομα που προστατεύονται από το ν.2643/1998, αλλά και την κατανομή τους σε συγκεκριμένους Δήμους.

Οι θέσεις καθορίστηκαν σε 36 και κατανεμήθηκαν σύμφωνα με την κατωτέρω ΛΙΣΤΑ ΔΗΜΩΝ(όπως περιλαμβάνεται στην Υ.Α.):

Πηγή: airetos.gr

Όλη η επικαιρότητα