Η ΕΛΑΣ εκσυγχρονίζει τον στόλο της μέσω ανοικτού διαγωνισμού

ις, ενώ αφορά την αγορά 250 αυτοκινήτων τύπου SUV για την δημιουργία νέων ΟΠΚΕ, 40 οχημάτων των 9 θέσεων, 29 φορτηγών αγροτικού τύπου με καρότσα, 51 μοτοσυκλετών, 18 λεωφορείων 20 θέσεων και πάνω, 3 λεωφορείων 33 θέσεων και πάνω.

Ο διαγωνισμός δόθηκε χθες προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ αναμένεται να δημοσιευτεί στο Φύλλο της Κυβερνήσεως στις 3 Φεβρουαρίου 2017, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής για την προμήθεια με αγορά των συγκεκριμένων οχημάτων.  Από το ίδιο Εθνικό Πρόγραμμα έχει ενταχθεί η προμήθεια 3 ειδικού τύπου οχημάτων για τα συνοριακά σημεία διέλευσης της χώρας συνολικού προϋπολογισμού 4.500.000 ευρώ. Από τον μηχανισμό επείγουσας βοήθειας του ίδιου Ταμείου χρηματοδοτείται η προμήθεια 21 λεωφορείων, 19+1 θέσεων, συνολικού προϋπολογισμού 2.309.748 ευρώ, ενώ θα προταθεί βάση απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η προμήθεια επιπλέον 73 φορτηγών με επίπεδη καρότσα (αγροτικού τύπου) προϋπολογισμού 2.409.000 ευρώ από ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού. Από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα η προμήθεια 18 ειδικού τύπου οχημάτων προϋπολογισμού 2.310.000 ευρώ για την κατανομή τους σε Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης. Από πιστώσεις του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας έχει ενταχθεί η προμήθεια 11 ακόμη οχημάτων ειδικού τύπου, προϋπολογισμού 2.580.000 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheous.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον 35 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 8η Μαρτίου 2017 και καταληκτική ημερομηνία η 13η Μαρτίου 2017. Από τον διαγωνισμό αποκλείονται όσοι έχουν τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εμπορία ανθρώπων κ.ά..

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή από πιστοποιημένη αρχή ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ.

 

 

Πηγή: THETOC