Χωρίς κατηγορία

Έλεγχος καταλληλότητας του νερού στο Φράγμα Πηνειού

Υπογραφή σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Πανεπιστημίου Πατρών και Δήμου Ήλιδας...
Ακούστε το άρθρο

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πανεπιστήμιο Πατρών και Δήμος Ήλιδας προχωρούν στην σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο: «Ιζηματολογικές, Γεωχημικές και Υδροχημικές διεργασίες στο Ταμιευτήρα του φράγματος Πηνειού».

Σκοπός της υλοποίησης του έργου είναι  η κατανόηση και η καταγραφή των ιζηματολογικών και φυσικών διεργασιών που επηρεάζουν την ποιότητα των υδάτων στον ταμιευτήρα της λίμνης του φράγματος, να προσδιοριστεί ο ρυθμός συσσώρευσης ιζημάτων και ο ρυθμός ιζηματογένεσης κατά η διάρκεια λειτουργίας του φράγματος καθώς και ο σύγχρονος ρυθμός ιζηματογένεσης,  να καταγραφούν οι μεταβολές του πυθμένα του ταμιευτήρα και η μείωση της χωρητικότητάς του και  να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της προέλευσης των αυξημένων ποσοτήτων σιδήρου και μαγγανίου στον ταμιευτήρα του φράγματος Πηνειού και να προταθούν τρόποι αντιμετώπισης καθώς και  λύσεις αντιμετώπισης της τυχόν υποβάθμισης της ποιότητας του πόσιμου ύδατος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 124.000  (συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών εξόδων και του ΦΠΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022.

Τι εργασίες θα γίνουν

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι Δειγματοληψίες (όπως αυτές των ιζημάτων και υδάτων με πλωτό μέσο μία φορά το μήνα σε 8 σταθμούς δειγματοληψίας, βυθομέτρηση της λίμνης και λήψη δειγμάτων υδάτων ανά τέσσερα μέτρα βάθος υδάτινης στήλης (στα δύο βαθύτερα σημεία της λίμνης) και έως βάθος 40 μέτρων για την καταγραφή των φυσικοχημικών μεταβολών και ατασκευή των υδροχημικών προφίλ κατά μήκος του φράγματος καλύπτοντας τις τέσσερεις εποχές του έτους και αναπαράσταση της υδροχημικής στρωμάτωσης του ταμιευτήρα), Εγκαταστάσεις τριών ιζηματοπαγίδων και εκτίμηση της σύγχρονης ιζηματογένεσης/στερεοπαροχής στον ταμιευτήρα και μετεωρολογικού σταθμού και Αναλύσεις (Ιζηματολογικές και γεωχημικές και αναλύσεις ισοτόπων σε δείγματα ιζημάτων τα οποία θα συλλεχθούν στους σταθμούς δειγματοληψίας του ταμιευτήρα αλλά και Υδροχημικές σε δείγματα υδάτων που θα συλλεχθούν ανά τέσσερα μέτρα βάθος υδάτινης στήλης  και έως βάθους 40 μέτρων για την καταγραφή των φυσικοχημικών μεταβολών και την διερεύνηση της προέλευσης των αυξημένων συγκεντρώσεων σιδήρου και μαγγανίου στον ταμιευτήρα.

Tι αναλαμβάνει ο κάθε φορέας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αναλαμβάνει μεταξύ άλλων να καλύψει το σύνολο του προϋπολογισμού της σύμβασης ήτοι ποσό 124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το σύνολο των δράσεων της σύμβασης, δια τμηματικών καταβολών της συμβατικής δαπάνης σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχέδιο  και να συμβάλλει ενεργά στην υλοποίηση του έργου με την παροχή όλου του απαραίτητα καταρτισμένου προσωπικού, καθώς και τον σχεδιασμό των επί μέρους παρεμβάσεων με δεδομένη την άριστη γνώση των τοπικών θεμάτων. Επιπροσθέτως, έχει την υποχρέωση να παράσχει, μέσω των υπηρεσιών του, υποστήριξη προς τους Επιστημονικούς Συνεργάτες από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών – Ε.Λ.Κ.E, αναλαμβάνει μεταξύ άλλων να διασφαλίσει την ορθή εκτέλεση όλων των δράσεων όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση, να επιλέξει, να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου στο πλαίσιο που του αναλογεί με βάση τα παραδοτέα του και να υλοποιήσει στο συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα το ανατιθέμενο έργο, να είναι υπεύθυνο για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της μελέτης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Δήμος Ήλιδας, αναλαμβάνει μεταξύ άλλων να  διευκολύνει το έργο των εμπλεκομένων που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, να συνεισφέρει όπου απαιτηθεί με το επιστημονικό και στελεχιακό δυναμικό του, στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου και να  υποβοηθήσει διοικητικά και επιστημονικά σε οτιδήποτε απαιτηθεί για την άρτια και ορθολογική υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Η σημασία του έργου για την Ηλεία

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΟΗΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας στα πλαίσια της COP25 στην Μαδρίτη, το 2019 είναι το τελευταίο έτος μιας δεκαετίας εξαιρετικής ζέστης, υποχώρησης των πάγων και ανόδου ρεκόρ της στάθμης των θαλασσών σε παγκόσμια κλίμακα.

Η άνοδος της θερμοκρασίας συνοδεύεται από την εμφάνιση ακραίων κλιματικών φαινομένων όπως πλημμύρες, ξηρασίες, καύσωνες, πυρκαγιές με αποτέλεσμα την άσκηση περιβαλλοντικών πιέσεων σε κοινωνίες και οικοσυστήματα. Για τον λόγο αυτό περισσότεροι από 11.200 επιστήμονες από 153 χώρες από όλον τον κόσμο (και την Ελλάδα) συνυπογράφουν μία διακήρυξη με την οποία προειδοποιούν ότι πλέον υπάρχει, όχι απλώς κλιματική αλλαγή, αλλά κλιματική επείγουσα ανάγκη (climate emergency).

Αναφορικά με τη Δυτική Ελλάδα, η μελέτη που εκπονήθηκε στα πλαίσια κατάρτισης του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ –ΠΔΕ), προβλέπει ότι το κλίμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα είναι τις επόμενες δεκαετίες πιο θερμό και πιο ξηρό, με σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων και των χιονοπτώσεων. Επίσης θα υπάρξει αύξηση της συχνότητας εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως ξηρασία, πλημμύρες και καύσωνες, καθώς και άνοδος της στάθμης της θάλασσας.

Σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαία:(α) η κατανόηση και η καταγραφή των ιζηματολογικών και φυσικών διεργασιών που επηρεάζουν την ποιότητα των υδάτων στον ταμιευτήρα της λίμνης του φράγματος (β) να προσδιοριστεί ο ρυθμός συσσώρευσης ιζημάτων και ο ρυθμός ιζηματογένεσης κατά το συνολικό χρόνο λειτουργείας του φράγματος (γ) να καταγραφούν οι μεταβολές του πυθμένα του ταμιευτήρα και η μείωση της χωρητικότητάς του και (δ) να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της προέλευσης των αυξημένων ποσοτήτων σιδήρου και μαγγανίου στον ταμιευτήρα του φράγματος Πηνειού Π.Ε. Ηλείας και να προταθούν τρόποι αντιμετώπισης.

Δεδομένου ότι το νερό της λίμνης χρησιμοποιείται για άρδευση και ύδρευση, είναι αναγκαία η επιστημονική έρευνα που θα ανιχνεύσει τα χαρακτηριστικά της ποιότητας του ύδατος του ταμιευτήρα, προστατεύοντας πρωτίστως την υγεία των πολιτών. Η έρευνα θα παράσχει επιστημονικά στοιχεία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τον Δήμο Ήλιδας για την σύνταξη του Σχεδίου Ασφαλείας Πόσιμου Νερού, όπως προβλέπεται στο Σχέδιο διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών ΥΔ02 (ΣΔΛΑΠ).

Το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλλει στην λειτουργία του διυλιστηρίου του φράγματος Πηνειού, που βρίσκεται στην περιοχή, για την ύδρευση των Δήμων της βόρειας Ηλείας (Δήμοι Ήλιδας, Πηνειού, Ανδραβίδας – Κυλλήνης) πληθυσμού περίπου 74000 κατοίκων.

Όλη η επικαιρότητα