Επιχειρήσεις

Επενδύσεις για Επιχειρήσεις με επιδότηση έως 60% – Δείτε δυνατότητες δαπανών

Δείτε λεπτομέρειες.
Ακούστε το άρθρο

Επενδύσεις για Επιχειρήσεις με επιδότηση έως 60% 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ

Το νέο πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού.

Για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού έως 100.000€, ενώ για τον κλάδο του Τουρισμού ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 50.000€ έως και 500.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης στις µεσαίες επιχειρήσεις πρόκειται να είναι 40% και στις πολύ µικρές και µικρές να είναι 50%.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: θερμομόνωση, συστήματα σκίασης, συστήματα φωτισμού, συστήματα θέρμανσης και ψύξης, φωτοβολταϊκά κτλ.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ

Η Δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 ,  στοχεύει στην  αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματαεξοπλισμός , πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, καθώς και δαπάνες  για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι ενισχύσεις «Πράσινη Μετάβαση Μμε» χωρίζονται σε δύο δράσεις. Την Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» για έργα με επιχορούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικού σχεδίου να κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€ και την  Δράση 2 – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ», για έργα με επιχορούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικού σχεδίου να κυμαίνεται από 30.000€ έως και 200.000€

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ

Τρία νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ για επιδότηση σε δαπάνες από 18.000 ευρώ έως 1.200.000 ευρώ

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμό των ΜμΕ για επενδυτικά σχέδια από 18.000€ έως και 30.000€ με επιδότηση ως 60%. Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι βασικές δαπάνες που καλύπτονται από τη Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ αφορούν σε δαπάνες εξοπλισμού όπως προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, λογισμικού όπως προμήθεια ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ, και δαπάνες για παροχή υπηρεσιών όπως συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ για για επενδυτικά σχέδια από 50.000€ έως και 650.000€ με επιδότηση ως 60%.. Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στην αναβάθμιση τους μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών.

Αφορά επιχειρήσεις που στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ είναι εξοπλισμός με ενδεικτικές δαπάνες μηχανές CNC, 3D printers, 3D scanners, εφαρμογές/ λογισμικά, όπως ERP, WMS, ΕDI, ΒΜPS, κλπ. και υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση όπως τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ για επενδυτικά σχέδια από 200.001€ έως και 1.200.000€ με επιδότηση ως 60%. Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στην αναβάθμιση τους με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4η βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά με τη κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορική

Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτουν τουλάχιστον εννιά (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ είναι εξοπλισμός, με ενδεικτικές δαπάνες αυτοματοποίηση των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας (παραγωγή – μεταφορά – αποθήκευση) με ρομποτικά συστήματα, εφαρμογές/Λογισμικό, με ενδεικτικές δαπάνες βελτιστοποίηση της παραγωγής, αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain, κ.λπ. και υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση, όπως συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ.

Για περισσότερες Πληροφορίες

Solutions
Δυτική Ελλάδα: Πύργος 2621500567
Κρήτη: Χανιά, 282107361
Ιόνιο: Ζάκυνθος, 2695195674
Ιόνιο: Κέρκυρα, 2661200859

Email: info@digital-solutions.gr; ktimahania@gmail.com

Όλη η επικαιρότητα