Ελλάδα

Επτά θέσεις εργασίας στην ΕΚΧΑ (δασολόγοι, γεωπόνοι, τοπογράφοι)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Copernicus land monitoring services – NRCs LC 2017-2021» (specific contract No. 3436/RO-Copernicus/EEA_56991). Kωδικός πρόσκλησης Α2017.

Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., στο πλαίσιο του ως άνω έργου και για την υποστήριξή του, ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη επτά (7) συμβάσεων μίσθωσης έργου, όπως περιγράφονται ακολούθως.

Ημ/νία Προκήρυξης Διαγωνισμού: 27/11/2017
Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 11/12/2017

I. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Α17Α. Ειδικότητα: ∆ασολόγος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 1

Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Χρονική ∆ιάρκεια: 9 μήνες

Α17Β. Ειδικότητα: ∆ασολόγος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 1

Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Θεσσαλονίκη
Χρονική ∆ιάρκεια: 9 μήνες

Α17Γ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ)
Συμβάσεις: 2

Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Χρονική ∆ιάρκεια: 9 μήνες

Α17∆. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ)
Συμβάσεις: 1

Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Θεσσαλονίκη
Χρονική ∆ιάρκεια: 9 μήνες

Α17Ε. Γεωπόνος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 1

Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Χρονική ∆ιάρκεια: 9 μήνες

Α17ΣΤ. Γεωπόνος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 1

Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Θεσσαλονίκη
Χρονική ∆ιάρκεια: 9 μήνες

Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαραίτητα τυπικά και επιθυμητά προσόντα, τα κριτήρια επιλογής-αξιολόγησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής και το τρόπο υποβολής προτάσεων δίνονται στη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

ΠΡΟΣΚΛ__ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πηγή: dasarxeio.com

Όλη η επικαιρότητα