Επιχειρήσεις

ΕΣΠΑ: Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για έρευνα και καινοτομία

Χρηματοδότηση ακόμη και έως 2 εκατ. ευρώ θα λάβουν όσοι συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», για το οποίο άρχισε να “τρέχει” η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική, καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν ερευνητικοί οργανισμοί και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16.00.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις είτε από ομάδες επιχειρήσεων είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως για χρηματοδότηση, θα πρέπει οι προτάσεις να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις τρεις παρεμβάσεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμα.

Ειδικότερα, η πρώτη αφορά την Ερευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, με βασικό στόχο την υποστήριξη της έρευνας, την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, με βασικό στόχο τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Η τρίτη παρέμβαση αφορά την Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, με βασικό στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Για την παρέμβαση Ερευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις η χρηματοδότηση μπορεί να ανέλθει σε 200.000 ευρώ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση, σε 350.000 ευρώ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις, σε 450.000 ευρώ εάν συμμετέχουν τρεις επιχειρήσεις και σε 500.000 ευρώ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεων.

Αντιστοίχως, για την παρέμβαση Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς η χρηματοδότηση φτάνει έως 1.000.000 ευρώ και για την παρέμβαση Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων έως 2.000.000 ευρώ.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου, δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας, δαπάνες καινοτομίας καθώς και δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Μεσογείων 56, Αθήνα, τηλεφωνική ενημέρωση στο 8011136300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση και στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (http: //www.antagonistikotita.gr), της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (http: //www.eyde-etak.gr), της ΓΓΕΤ (http: //www.gsrt.gr) και του ΕΣΠΑ (http: //www.espa.gr).

Πηγή: CNN

Όλη η επικαιρότητα