Ηλεία Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ευφυής και βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε Πύργο, Ήλιδα και Ολυμπία: Πρόσκληση από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας στους τρεις Δήμους να υποβάλλουν δύο νέα στρατηγικά σχέδια

Θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που θα καλύπτουν το σύνολο των στρατηγικών παραμέτρων της Περιφέρειας για τη νέα προγραμματική περίοδο
Ακούστε το άρθρο

Τους Δήμους Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η πρόσκληση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη προκειμένου να υποβάλλουν στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» τα δύο νέα Στρατηγικά σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ).

Με βάση την στρατηγική του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2021-2027, η προσέγγιση της “Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης” (ΒΑΑ) για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα εφαρμοστεί μέσω του εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ). O βασικός στόχος των ΒΑΑ για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι η ευφυής και βιώσιμη αστική ανάπτυξη στη βάση των ιδιαίτερων χωρικών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών της. Μέσω της ΒΑΑ αναμένεται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις που θα καλύπτουν το σύνολο των στρατηγικών παραμέτρων της Περιφέρειας για τη νέα προγραμματική περίοδο όπως χωροταξία – πολιτισμός – περιβάλλον – μεταφορές – έξυπνες εφαρμογές – δικτύωση – ανθρώπινο δυναμικό – επιχειρηματικότητα.

Καταλληλότερης κλίμακας αστικής παρέμβασης θεωρούνται τα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία έχουν σημαντική πληθυσμιακή βαρύτητα στο σύνολο της Περιφέρειας, συγκεντρώνουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης και σε αυτά καταγράφονται έντονες προκλήσεις οικονομικές, περιβαλλοντικές, κλιματικής αλλαγή, δημογραφικές, λειτουργικής οργάνωσης της πόλης και συγκεντρώνονται ανισότητες, όπως δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας από τις περιθωριοποιημένες ομάδες, υψηλή ανεργία στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού κλπ.. Σημειώνεται δε ότι η πλειονότητα των προβλημάτων εντοπίζεται στην ευρύτερη αστική λειτουργική περιοχή της Πάτρας, όπως και στην αστική περιοχή του Αγρινίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο σχεδιασμός στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» στην περίοδο 2021-2027, εστιάζει πρωτίστως στην επικαιροποίηση των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Περιφέρειας, της Πάτρας και του Αγρινίου και στην υλοποίηση δύο νέων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που αφορούν τους Δήμους Ι.Π Μεσολογγίου και Ξηρομέρου και τους Δήμους Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ήλιδας.

Οι Στρατηγικές ΒΑΑ πριν την υποβολή τους θα πρέπει να έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης διαβούλευσης με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους εταίρους της Περιοχής Παρέμβασης. Η διαβούλευση που διενεργείται σε τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο της κατάρτισης ΣΒΑΑ, υποστηρίζεται από μια συνεκτική Ομάδα Διοίκησης σε επίπεδο Περιφέρειας.

Το Χρηματοδοτικό πλαίσιο των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» 2021-2027, για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ προβλέπονται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5: ‘Ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας’ και στον Ειδικό Στόχο 5i, πόροι ύψους 81.290.231,76 € σε Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) από το ΕΤΠΑ. Συμπληρωματικά, για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ, στο Πρόγραμμα προβλέπονται επιπρόσθετοι πόροι από άλλες Προτεραιότητες, ως εξής:

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 2: ‘Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και της κυκλικής οικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας’, πόροι ύψους 16.150.000,00 € σε Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) από το ΕΤΠΑ.

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3: ‘Ενίσχυση της κινητικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας’, πόροι ύψους 10.000.000,00 € σε Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) από το ΕΤΠΑ.

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4Α: ‘Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας’, πόροι ύψους 6.991.028,24 € σε Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) από το ΕΤΠΑ.

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4Β: ‘Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας’, πόροι ύψους 3.900.000,00 € σε Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) από το ΕΚΤ+.

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 6: ‘Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ’, πόροι ύψους 240.000 € σε Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) από το ΕΤΠΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται από το Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» για τις επικαιροποιημένες και τις νέες Στρατηγικές ανέρχεται στο ποσό των 118.571.260 ευρώ.

Το Περιεχόμενο των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα πρέπει μεταξύ άλλων να παρουσιάζει αποτύπωση του Μοντέλου Διακυβέρνησης καθώς και του φορέα που διαμορφώνει και υποβάλλει τη χωρική στρατηγική (Χωρικός Φορέας), να περιγράφει ένα σαφές και λειτουργικό μοντέλο διακυβέρνησης δίνοντας έμφαση στην συνεργασία περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, στη διασφάλιση όλων των εμπλεκόμενων εταίρων σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, εφαρμογής, καθώς και παρακολούθησης της Στρατηγικής (δημιουργία ισχυρής εταιρικής σχέσης) και θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί και προωθούνται για τη διαβούλευση και την επίτευξη της εταιρικής σχέσης.

Να προσδιορίζει μια σαφώς οριοθετημένη Περιοχή Παρέμβασης (ΠΠ) – (με χαρτογραφική απεικόνιση). Να αναδεικνύει τις βασικές χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές, περιβαλλοντικές προκλήσεις, τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, τις προκλήσεις του

Όλη η επικαιρότητα