Η εφ. «Πατρίς» παρουσιάζει το πλάνο της κυβέρνησης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Share

Την προοπτική η δυναμικότητα της Χώρας σε ΑΠΕ, η οποία σήμερα ανέρχεται σε 10 GW, να τριπλασιαστεί μέχρι το 2030 γνωστοποίησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας σε σχετική ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο Διονύσης Καλαματιανός οι οποίοι ζήτησαν να μάθουν ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός της κυβέρνησης ώστε να τονώσει την εγχώρια βιομηχανία στους τομείς της αλυσίδας αξίας των φωτοβολταϊκών πάρκων και ποια χρηματοδοτικά εργαλεία σκοπεύουν να κινητοποιήσουν ειδικά για την πραγματοποίηση επενδύσεων στον κλάδο της παραγωγής εξαρτημάτων για φωτοβολταϊκά πάρκα.

Ο κ. Σκρέκας πάντως και το υπουργείο του τόνισε πως ότι η βιομηχανική ανάπτυξη της Χώρας αποτελεί αρμοδιότητα του συνερωτόμενου Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων γι’ αυτό και η απάντηση ήρθε δια στόματος του Γενικού Γραμματέα του εν λόγω υπουργείου ο οποίος ανέφερε πως «το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχοντας βασική επιδίωξη τη μεγιστοποίηση του οφέλους στην εθνική οικονομία από την χορήγηση, μέσω των αναπτυξιακών νόμων, ιδιαίτερα σημαντικών δημόσιων πόρων στην υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων, σχεδίασε και πρότεινε τη δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για την παροχή κινήτρων στις ιδιωτικές επενδύσεις το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και αποτέλεσε τον νέο αναπτυξιακό νόμο με αριθμό 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» (Α΄ 16)».

Στην απάντηση τονίζει πως, ο νέος αναπτυξιακός νόμος στοχεύει στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με την χορήγηση ελκυστικών κινήτρων σε μεγάλο εύρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και κλάδων, προκειμένου να επιτευχθεί ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, της μεταποίησης, της αγροδιατροφής η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης.

Έμφαση στη μεταποίηση, όχι όμως σε παραγωγή, διανομή και υποδομές ενέργειας

Στον αναπτυξιακό νόμο ιδιαίτερη αντιμετώπιση τυγχάνουν οι επενδύσεις στη μεταποίηση εφόσον για τον συγκεκριμένο Τομέα έχει θεσπιστεί διακριτό, θεματικό Καθεστώς Ενισχύσεων (Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα) με πολλές μορφές και είδη επιλέξιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων και η κατασκευή φωτοβολταϊκών στοιχείων.

Επομένως παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις με το συγκεκριμένο αντικείμενο να αξιοποιούν τα ελκυστικά κίνητρα του νόμου και να προχωρούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επενδυτικών πρωτοβουλιών (δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός παραγωγικών μονάδων) προκειμένου να καθίστανται περισσότερο ανταγωνιστικές στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Παραρτήματος Α του νόμου 4887/2022 – και σε συμφωνία με τον Ευρωπαїκό Κανονισμό 651/2014 (ΓΑΚ) – δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου επενδυτικά σχέδια στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας.

Ωστόσο, έχει δοθεί αυξημένη βαρύτητα στην υποστήριξη των επιχειρήσεων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους αλλά και στην κατεύθυνση της μετάβασής των στη χρήση μορφών ενέργειας φιλικότερες προς το περιβάλλον και προς τον σκοπό αυτό έχουν περιληφθεί στα περισσότερα εκ των 13 καθεστώτων ενίσχυσης, σειρά κατηγοριών δαπανών που αφορούν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, την συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ, τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, την προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.

Οι δαπάνες αυτές προκειμένου να καταστούν επιλέξιμες και να αποτελέσουν μέρος επενδυτικών προτάσεων ή και να υποβάλλονται αυτοτελώς στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου θα πρέπει να εξειδικευθούν περαιτέρω με την έκδοση σχετικών κανονιστικών αποφάσεων με τις οποίες θα τεθούν και οι προϋποθέσεις και οι όροι συμβατότητάς των με το ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο και κυρίως με το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014.

Κώστας Σκρέκας, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Σταθερός πυλώνας στον τομέα της Ενέργειας οι ΑΠΕ»

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους αναφερόμενους στον Πίνακα Κοινοποιήσεων Βουλευτές, σας ενημερώνουμε ότι τα ζητήματα του τίθενται δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεδομένου ότι η βιομηχανική ανάπτυξη της Χώρας αποτελεί αρμοδιότητα του συνερωτόμενου Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σημειώνουμε ότι, όπως είναι ευρέως γνωστό, η προώθηση των ΑΠΕ αποτελεί πυλώνα της πολιτικής του Υπουργείου στον τομέα της Ενέργειας. Μάλιστα η δυναμικότητα της Χώρας σε ΑΠΕ, η οποία σήμερα ανέρχεται σε 10 GW, αναμένεται να τριπλασιαστεί μέχρι το 2030».