Ηλεία

∆ήμος Ήλιδας: Ανάδοχος για σκουπίδια και ύδρευση

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΠΗΡΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ακούστε το άρθρο

Σε ανάθεση σύμβασης με τίτλο «Απομάκρυνση Αποθηκευμένων Δεματοποιημένων Απορριμμάτων» προχώρησε στην τελευταία τακτική συνεδρίασή την περασμένη Παρασκευή 25 Νοεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ήλιδας, ορίζοντας τον οικονομικό φορέα που θα αναλάβει τη διαδικασία μετά από πλήρη και σύμφωνη με τους απαραίτητους όρους πρόσφορα που παρέδωσε.

Ειδικότερα, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Βασίλειος Παπαδόπουλος παρουσίασε το 10ο θέμα της επιτροπής με τίτλο «Απομάκρυνση Αποθηκευμένων Δεματοποιημένων Απορριμμάτων», προϋπολογισμού 200.000,00€ με Φ.Π.Α., ενώ προτάθηκαν και εν τέλει ορίστηκαν με απόφαση της Οικονομικής τα μέλη που θα απαρτίζουν την Επιτροπή για την παραλαβή της ανωτέρω υπηρεσίας, όπου τακτικά θα είναι ο πρόεδρος Ιωάννης Κόλλιας και τα μέλη Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος και Αντώνιος Σκουρλής και αναπληρωματικά θα είναι οι Διονύσιος Μπούτσικας, Οδυσσέας Φωτόπουλος και Παναγιώτα Αλεξοπούλου.

Παράλληλα, ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το Πρακτικό που ανέφερε τη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των τριών προσφορών που κατατέθηκαν από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, το οποίο αναφέρει πως όλες ήταν σύμφωνες με τους όρους της πρόσκλησης και κρίθηκαν αποδεκτές.

Κατόπιν τούτου, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση του Πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Απομάκρυνση Αποθηκευμένων Δεματοποιημένων Απορριμμάτων», την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα «Αποστολόπουλος Χρήστος» διότι η προσφορά του είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης, με προσφερόμενη τιμή που ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. (186.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%) κατόπιν του ποσοστού έκπτωσης 7% της οικονομικής του προσφοράς και τέλος τη συγκρότηση επιτροπής.

Όλη η επικαιρότητα