Οικονομία

K. Aγραπίδας στην εφ.«Πατρίς»: «Ανάσα» σε χιλιάδες επιχειρήσεις

Ποιες επιχειρήσεις αφορά και με ποιες προϋποθέσεις – Ποιοι εργαζόμενοι μπορούν να ενταχθούν – Ποιες θέσεις εργασίας οφείλουν να διατηρήσουν οι επιχειρήσεις

Η οικονομική κρίση που συνδέεται (και) σε εθνικό επίπεδο με την τρέχουσα πανδημία μοιάζει πρωτόγνωρη. Μέτρα ελήφθησαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο βεβαίως και σε εθνικό. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, είδαμε μέτρα  που κεντρική στόχευσή τους είχαν την υποστήριξη των επιχειρήσεων αλλά και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Κάποια από αυτά: Η (πρόσκαιρη) απαγόρευση απολύσεων, η αναστολή των συμβάσεων εργασίας, το προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, η μεταφορά εργαζομένων σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου Ομίλου, το πρόγραμμα ΣΥΝ-Εργασία. Όλα όμως είχαν χαρακτήρα περισσότερο πρόσκαιρο. Απαιτούνταν και άλλα, δραστικότερα. Αυτό όμως που πραγματικά απαιτούσαν οι περιστάσεις είναι η ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας.

Ήδη, με την προσθήκη εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας αναμένεται να υπάρξει η αναγκαία ώθηση. Ήδη τρέχει το «ανοιχτό πρόγραμμα για την προσθήκη 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας»

Για το νέο πρόγραμμα μιλήσαμε,  Γενικό Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων  Υγείας Ασφάλειας και Ένταξης στη Εργασία  και μαζί επιχειρήσαμε την αποκωδικοποίησή του.

Ποιος είναι ο σκοπός
και ποια διάρκεια του προγράμματος;

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας,  με την επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών- εργαζομένων), για έξι (6) μήνες, σε επιχειρήσεις –εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Οι νέες θέσεις εργασίας που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι επιπρόσθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων – εργοδοτών κατά την 18/9/2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4726/2020  (Α’ 181). Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος είναι η 1/10/2020 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Τι ακριβώς περιλαμβάνει
η επιδότηση των θέσεων εργασίας;

Για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσεται στο παρόν πρόγραμμα, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Ποιο είναι το ποσό της επιδότησης
σε περίπτωση πρόσληψης
μακροχρόνια ανέργου;

Σε περίπτωση που η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών μέχρι την υποβολή της αίτησης-δήλωσης των επιχειρήσεων-εργοδοτών για ένταξη στο πρόγραμμα,  η νέα πρόσληψη επιπλέον επιδοτείται από τον κρατικό προυπολογισμό με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού. Σε κάθε περίπτωση, ο καθαρός μηνιαίος μισθός του νεοπροσληφθέντα μακροχρόνια ανέργου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακόσιων (200) ευρώ.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα υποβάλλουν τη σχετική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ).

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη των επιχειρήσεων
στο πρόγραμμα;

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι  είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει  τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο πρόγραμμα.

Ποιοι εργαζόμενοι εντάσσονται
στο πρόγραμμα;

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι εργαζόμενοι προσληφθούν  από  την 1/10/2020  και εφεξής, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Οι ανωτέρω ωφελούμενοι εργαζόμενοι, κατά τη στιγμή της πρόσληψής τους δεν πρέπει:

α) να έχουν  ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα ή άλλη επιχείρηση-εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την  ημερομηνία πρόσληψής τους.

β) να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση – εργοδότη.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τη Διατήρηση θέσεων εργασίας;

Στις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι  τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν την 18/9/2020, προσαυξημένος κατά  τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.

Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται  υπόψη για τον έλεγχο  του κριτηρίου της διατήρησης  του μέσου όρου των θέσεων εργασίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αφορά στο σύνολο των  μισθωτών  αμειβομένων  με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι:

α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου

β) των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

γ) οι οποίοι  αποχωρούν οικειοθελώς.

Μπορεί η επιχείρηση να απολύσει τον εργαζόμενο που προσέλαβε;

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των ωφελουμένων εργαζομένων δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε περίπτωση που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ωφελουμένου εργαζόμενου για σπουδαίο λόγο, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο  για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη του εξαμήνου. Αντ’ αυτού οι επιχειρήσεις – εργοδότες δύνανται να αιτηθούν για την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.

Τι συμβαίνει μετά το πέρας της εξάμηνης επιδότησης της εργασίας;

Μετά το πέρας των έξι (6) μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση – εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από την επιχείρηση – εργοδότη.

Ποια διαδικασία ακολουθούν οι επιχειρήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα;

Για την ένταξη επιχειρήσεων –εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα,   ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να προβούν σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, υποβάλλουν για κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα 100.000 νέων θέσεων εργασίας», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της,  στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες ενημερώνονται για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους.

Μετά την έγκριση της αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης των επιχειρήσεων – προχωρούν στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.

Όλη η επικαιρότητα