Κάηκαν εννέα αυτοκίνητα στο υπόγειο της εφορίας Γλυφάδας

ÁðáóöáëéóìÝíç ÷åéñïâïìâßäá, ñùóéêïý ôýðïõ F1, âñÝèçêå óôï ìðáëêüíé ôïõ ðñþôïõ ïñüöïõ ôçò ÄÏÕ ÃëõöÜäáò ôçí Ôñßôç 10 Äåêåìâñßïõ 2013. ¶ãíùóôïé öáßíåôáé ðùò ôçí ðÝôáîáí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò íý÷ôáò êáé ãéá ëüãïõò ðïõ äåí Ý÷ïõí äéåõêñéíéóôåß áêüìç ôï óõãêåêñéìÝíï ðïëåìéêü õëéêü äåí åîåññÜãç. Ôï êôÞñéï, üðïõ óôåãÜæåôáé ç ÄÏÕ, âñßóêåôáé åðß ôçò ïäïý Ãïýíáñç êáé óôï óçìåßï Ýóðåõóáí Üíäñåò ôïõ ÔìÞìáôïò ÅîïõäåôÝñùóçò Åêñçêôéêþí (ÔÅÍÎ), ðñïêåéìÝíïõ íá ðñï÷ùñÞóïõí óôçí åîïõäåôÝñùóç ôïõ ðïëåìéêïý õëéêïý. (EUROKINISSI/ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

Υπό μερικό έλεγχο βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Κυριακής στο υπόγειο κτιρίου όπου στεγάζονται η εφορία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, στην οδό Δημητρίου Γούναρη της Γλυφάδας.

Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Στο υπόγειο υπάρχουν, σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα εκ των οποίων τα εννιά κάηκαν ολοσχερώς.

Ακόμη δεν έχει γνωστή η αιτία που προκάλεσε την πυρκαγιά. Θα πρέπει, πάντως, η φωτιά να κατασβεστεί πλήρως προκειμένου να καταστεί δυνατή η έρευνα από το προανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.

 

 

Πηγή: newsbeast.gr