Οικονομία

Κατατέθηκε η τροπολογία για τον εξωδικαστικό μηχανισμό – Οι οκτώ αλλαγές

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η αύξηση στο ύψος των προς ρύθιση συνολικών οφειλών  από τα 50.000 ευρώ που είναι σήμερα στα 300.000 ευρώ.

Ειδικότερα:

  1. Μειώνονται τα ποσοτικά όρια, που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.4469/2017, σχετικά με τη μη συμμετοχή πιστωτών στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και τη μη δέσμευση τους από την σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Συγκεκριμένα, οι απαιτήσεις, για κάθε πιστωτή ατομικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν εφεξής το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ αντί των δύο εκατομμύριων (2.000.000) ευρώ που ισχύει και αθροιστικά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ αντί των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) που ισχύει.
  2. Παρατείνεται κατά ένα έτος (έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 αντί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 που ισχύει σήμερα) το χρονικό διάστημα εντός του οποίου κάθε οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.
  3. Παρέχεται η δυνατότητα στους πιστωτές να εξαιρούν με δήλωσή τους, από την διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, τις μη επιχειρηματικές οφειλές, εφόσον κρίνουν ότι η ρύθμισή τους δεν είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του οφειλέτη, συνεχίζοντας τη διαδικασία με τις λοιπές επιχειρηματικές οφειλές.
  4. Αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση, όταν η διαδικασία είναι εκκρεμής λόγω των παρατάσεων που έχουν δοθεί κατ’ εφαρμογή του ν.4469/2017.
  5. Αναστέλλεται, από την αποστολή πρόσκλησης από το συντονιστή, προς το Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης αναδιάρθρωσης οφειλών, η ποινική δίωξη για παράβαση των διατάξεων του ν. 1882/1990 και του α.ν. 86/1967 αντίστοιχα και
  6. αναστέλλεται η παραγραφή των σχετικών αδικημάτων, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 3 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.
  7. Παρέχεται, η δυνατότητα στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης να προτείνουν λύσεις ρύθμισης των οφειλών τόσο προς οφειλέτες που έχουν οφειλές προς το δημόσιο τομέα, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του συνόλου των οφειλών, όσο και προς οφειλέτες των οποίων η σχετική αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό απερρίφθη λόγω μη επίτευξης απαρτίας των πιστωτών.
  8. Αυξάνεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ που ισχύει σήμερα, το ανώτατο όριο του ποσού, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνούν οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές προκειμένου με κ.υ.α. να υιοθετηθεί μια απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών αυτών.

Η προαναγγελία αυτή διά στόματος του κ. Δραγασάκη για την κατάθεση στη Βουλή Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προκειμένου να διασφαλιστεί η παράταση των προστατευτικών διατάξεων του νόμου Κατσέλη έχει ιδιαίτερη σημασία.

Όσον αφορά την κατατεθείσα τροπολογία για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο κ. Δραγασάκης σημείωσε πως το ιδιωτικό χρέος είναι ό,τι πιο οδυνηρό έχει να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Ταυτόχρονα υπογράμμισε τη σημασία που δίνεται από την κυβερνητική πολιτική «στην ηθική της δεύτερης ευκαιρίας» χωρίς να αμφισβητεί πως «υπάρχει τεράστιο πρόβλημα συσσωρευμένου χρέους, το οποίο συνιστά απειλή τόσο για τις τράπεζες όσο και για την οικονομία».

Πηγή: ethnos.gr

Όλη η επικαιρότητα