Ηλεία Κόσμος

Καθυστερεί ο συμψηφισμός χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ) – Ανησυχία στους επαγγελματίες της Ηλείας

Ανησυχία και προβληματισμό έχει προκαλέσει σε πολλούς επαγγελματίες της Ηλείας το γεγονός της μεγάλης καθυστέρησης στην εφαρμογή κυβερνητικής απόφασης για τον συμψηφισμό χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ) των δικαιούχων ασφαλισμένων με άλλες οφειλές από πλευράς δημοσίου προς τους ίδιους.

Πρόκειται για μία απόφαση η οποία έχει ήδη ληφθεί και έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης από τις 13 Σεπτεμβρίου, παρ’ όλα αυτά δεν υλοποιείται ακόμη έστω και αν έχουν περάσει δύο μήνες από τότε.

Οι επαγγελματίες, ωστόσο βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική θέση με τα χρέη να «τρέχουν» και η ελπίδα που είχαν προσωρινά για τα προαναφερόμενα, γίνεται απογοήτευση όσο δεν κοινοποιείται η σχετική εγκύκλιος για να ξεκινήσει το μέτρο.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Με την ευκαιρία θυμίζουμε την απόφαση και τί περιλαμβάνει αυτή για το συγκεκριμένο θέμα.

  1. Αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ συμψηφίζονται με πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων προς τον ΕΦΚΑ και τους τρίτους φορείς, για τους οποίους ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές. Αν δεν υπάρχουν οφειλές ή αν ύστερα από τον συμψηφισμό προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους ως εξής:

α. Στις περιπτώσεις μισθωτών, ύστερα από αίτηση των δικαιούχων.

β. Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, η επιστροφή γίνεται μετά την ετήσια εκκαθάριση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις 61501/3398/30.12.2016 (Β΄4330) και 61502/3399/30.12.2016 (Β΄4330) υπουργικές αποφάσεις. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, με αίτησή τους, να ζητήσουν το υπερβάλλον ποσό να παραμείνει στον ΕΦΚΑ ως πιστωτικό υπόλοιπο, συμψηφιζόμενο με τις επόμενες εισφορές.

  1. Οι εισφορές υπέρ τρίτων φορέων που συνεισπράττονται από τον ΕΦΚΑ επιστρέφονται από αυτόν, σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 1 και βαρύνουν τον αντίστοιχο φορέα, υπέρ του οποίου έγινε η είσπραξη.
  2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των εισφορών και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
  3. Κάθε αντίθετη με το παρόν διάταξη καταργείται».

Όλη η επικαιρότητα